A szervezeti kommunikáció csoportosítása:   

 1. Jellege szerint
  Tartalma szerint
  Funkciói szerint  

 2. Tartalma szerint:
  • közéleti
  • gazd-i

I. Közélet, közérdek, társadalmi alapértékek

Minden szervezet egy adott társadalom része. Céljai, funkciói, társadalmi értelmezést és értékelést is kapnak→ részei a közösség ÉLETének.

Emiatt az Alkotmány és különféle törvények a szervezetek számára előírják:

 • a társadalmi felelősséget és
 • a társadalmi kommunikációban való részvételt:
  • meghallgatási kötelezettség: a szervezeti tevékenységet közvetlenül érintő személyek
   (képviselők, esetleg szolidárisak) véleményének (bírálatának) felszínre hozatala (pl.:
   mélygarázs építése; Zengő lokátorépítés stb.)
  • helyesbítési kötelezettség: a kritikát a szervezet döntési folyamatában köteles figyelembe venni, a folyamatokat felülvizsgálni

1. A közéleti kommunikáció fogalma

Tudatos szervezeti kommunikáció a társadalmi nyilvánossággal – a közérdek képviselete, a közvélemény tájékoztatása és jóakaratának megnyerése érdekében.

 • Kibocsátó: a szervezet (képviselője)
 • Befogadó: egy bizonyos szempontból homogén, meghatározható számú sokaság
 • Információáramlás: általában 2 irányú, közvetett vagy közvetlen
 • Csatorna: főként tömegkommunikációs
 • Tartalma: a „közjavak” kommunikációja:
  • Közügyek, közérdek: az, ami egy adott társadalomnak céljai elérése érdekében hasznos (pl.: útépítés, költségvetés stb.)
  • A közt is érintő magánügyek (képviselők vagyona)
  • Közerkölcs: társadalmi alapértékek: elismert jó, elítélendő rossz 

2. A kommunikációhoz kapcsolódó társadalmi alapértékek (Rosengren: „kulturális klimák”)

A kommunikációhoz kapcsolódó társadalmi alapértékek Lényege:

Minél kevesebb az „alapérték”, annál könnyebb a társadalmi közmegegyezés

 1. 1789: „szabadság, egyenlőség, testvériség” (szolidaritás – ma)
 2. Milton Rokeach: szabadság (SZ), egyenlőség (E) kombinációja – 4 „alapvető társadalmi ideológiája”
  • SZ – E egyaránt nagy érték → szocializmus
  • SZ – E-et egyaránt kevésre értékeli → fasizmus
  • E-t SZ fölé helyezi →kommunizmus
  • SZ-t az E fölé helyezi →liberális kapitalizmus
 3. Kraiger Ronnenberg:
  • A szabadság mint egyéni felelősségen alapuló életvitel és személyiség-megvalósítás,
  • Az igazság mint a javak, a szolgáltatások, illetve a szociális teljesítmények egyenlő
   elosztása, és a törvény előtti egyenlőség
  • A jólét mint a kiegyensúlyozott „ökonómiai szabadságtér” alapja
  • A biztonság minden szabadságtér garantálásában
  • A béke mint a szabadság alapfeltétele

II.   A közéleti kommunikáció hatásfolyamata

Gabriel Tarde (1843-1904) köztér-elmélete alapján:

Közéleti kommunikáció hatásfolyamata

1. A társadalmi nyilvánosság

Az információval a szervezet (vagy közvetítője, vagy sajtó) által történő mindenki számára hozzáférhető közzététele.

 • Köznyelv: nyilvános szféra ↔ magánszféra
 • Tudományos: nyilvános ↔ nem nyilvános (pl. a képviselők magánvagyona, magánélete)

A nyilvánosság 3 foka:

 • magas fokú, ha minden közérdekű információt önként közzétesznek
 • korlátozott, ha az illetékesek elzárkóznak az információ közzétételétől, csak erős közösségi nyomás hatására ismertetik
 • alacsony fokú, ha a lehető legkevesebbet nyújtják (pl. háború, katasztrófa)

Történelmileg (Jürgen Habermas, 1962):

 • abszolút monarchiák feudalizmus: uralmi, reprezentatív nyilvánosság
 • demokratikusok, köztársaságok, liberális kapitalizmus: a nyilvánosság a hatalom ellenőrzését szolgálja diskurzusok útján
 • XX. sz.: kiüresedett nyilvánosság (a közösség csak passzív résztvevője a tömegkommunikációs rendszernek)

A társadalmi kommunikáció időtényezői (Rosengren):

 1. Hírterjedés (órák-napok): az információ eljut az adott népesség egyes tagjaihoz.
 2. Tematizáció <agenda settings> (hetek-hónapok): a sajtó megmondja, hogy a társadalom tagjai miről társalogjanak.
  Hallgatói spirál (hónapok-évek): a társadalmilag helytelennek ítélt nézetek elhallgatása.
 3. Kultiváció (évek-évtizedek): a kibocsátó (sajtó) „kitermeli” a társadalomról legáltalánosabban alkotott nézeteket, a társadalmi kultúrát.
 4. Habermas-féle (öffentlichheit) nyilvánosság (évtizedek-évszázadok): az elfogadott és örök(nek tűnő) alaptételek összessége.

2. A társalgás spontán véleménycsere.

Tipizálható a beszélők társadalmi státusza, a hosszúsága, tartalma stb. szerint (Tarde)

Habermas kommunikatív cselekvés elmélete: szerint a vita (diskurzus) a vélemény kialakításának alapja.

 • Típusai:
  • elméleti (az igazságtartalom tisztázása)
  • gyakorlati (hitelesség megnyilvánulásai)
  • explikáció (magyarázó: a szabályok, kifejezések  értelmezése
 • Módszere:
  • tények, adatok
  • érvelés (bizonyítás, cáfolás)
  • következtetések

3. A közvélemény nem azonos:

 • mindenki véleményével (mert ilyen nincs)
 • a közhangulattal (közösségi érzelmi állapot, pl. katasztrófát követően)
 • népérzülettel (történelmileg kialakult beállítódások , pl. anyanyelv szeretete, árulók megvetése)
 • a néppel („közvélemény háborog”)
 • a tömeggel („a közvélemény nyomására”) stb.

A közvélemény:

a társadalmi élet egyes jelenségeiről, eseményeiről, az érdekek és értékek közössége által összefűzött, szociális csoportok legáltalánosabb és leginkább érvényre jutó nem hivatalos felfogása, amely:

 • fontos információkat továbbít úgy, hogy az egyes ember (csoport) saját érdekkomplexumán és értékrendjén keresztül megszűri (attitűd)
 • pozitív-negatív összefüggésben osztályozza, magyarázza, motiválja, hozzátesz vagy elvesz belőle

A közvélemény tárgya nehezen határozható meg:

Többnyire aktuális, pontosan körülírható és fontos társadalmi probléma, amely többféle véleménynyilvánítási és cselekvési lehetőséget biztosít.
A kibocsátó céljával lehet egyetértő vagy ellentétes!

Pl.:

 • politikai (parlamenti interpelláció)
 • gazdasági (vállalati csőd)
 • erkölcsi (híres emberek magatartása)
 • művészeti (színházi premier)
 • jogi (halálbüntetés) stb.

A kibocsátó (szervezet, sajtó)

 • társadalmi nyilvánossággal (tájékoztatással) formálja a közvéleményt,
 • az elért hatás tisztázása érdekében vizsgálja a közvéleményt,
 • kutatja a közvéleményt, hogy mely témákban viszonylag egyértelmű (ún. 80%-os témák, pl. halálbüntetés, nyugdíjemelés, a Btk. szigorítása, a „magyar föld” stb.)

Hatás és ellenhatás (népszerűség, populizmus)