A Biblia mindenféle irodalmi műfaj kezdeti formáira mintát nyújt (elbeszélés, példázat, párbeszédes jelenet, különböző lírai műfajok: himnusz, jeremiád [siralom], jövendölés, szerelmi dal, stb.). Jelképes nyelve a költői kifejezés nyelvével rokon, témáiban pedig emberi alaphelyzetek, élmények fejeződnek ki.
A "könyvek" korábbi s nagyobb csoportja az Ószövetség másik része pedig az Újszövetség iratait tartalmazza.
Ennek a megnevezésnek az az alapja, hogy a bibliai őstörténet szerint Isten a "kiválasztott nép" őseivel, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal szövetséget kötött, szigorú törvények sokaságát írta elő számukra, s ezt a szövetséget a zsidó népet Egyiptomból kivezető Mózes újra megerősítette: neki ígérte örök hazául az "ígéret földjét", Kánaánt.
A zsidóság azonban az elkövetkező évszázadok során a szent könyvek szerint megszegte a régi szövetséget, vétett a törvények ellen, s ezért a próféták közül Jeremiás már egy "új szövetséget" Jézus Krisztus által kötette meg, aki Isten fiakánt kínhalálával megváltotta az emberiséget, s ezzel eltörölte az első emberpár engedetlenségéből, lázadásból származó "eredeti bűnt", az ősbűnt.
A zsidó vallás viszont tagadja, hogy Jézus a proféták által megígért Messiás, hiszen a Megváltótól azt várták, hogy békét és dicsőséget hoz a földre. E felfogás szerint Jézus kereszthalála óta alig változott a világ: nemcsak hogy megmaradtak a háborúk, a faji ellentétek és az igazságtalanságok, hanem még súlyosbodtak is.

Ószövetség és részei:

nyelve klasszikus héber, arámi

Teremtés könyve:

Kb. a kre. 5 szászad végén keletkezet

Az első a Teremtés könyve Genesis:

A Genesis első 11 fejezete a világ teremetést és az emberiség őstörténetét mondja el.

Isten "hat nap" alatt teremtett a semmiből a világot és a teremtés csúcspontja az ember volt.
A bibliai történetben is megtaláható a bűnbeesés ősi motívuma, a lázadás Isten parancsa ellen. /Ádám és Éva - alma szakítás a "a jó és a rossz tudásának fájáról"/ Ezzel elkövették az első, az "eredeti bűnt"
Az Isten elleni lázadás további bűnök forrása lett Kain és Ábel története.
Ide kapcsolódik még a Vízözön - Genesis 6-9 fejezete.

József története:

A teremtés könyve az első 11 fejezet után rátér egy családi történetnek az elbeszélésére. A pátriárkákról (Ábrahám, Izsák, Jákob, József)
A családi történetben helyet kapnak kisebb események epizódok is. /József története/
Ebben a történetben is találhatók ellentmondások ezek arra vallanak hogy különféle forrásanyagokból dolgozattak a szerzők
József sorsát álomlátásai álomfejtései alakítják. - Testvérei eladják rabszolgának Egyiptomba.

Jónás könyve

A zsoltárok könyve:

A zsoltárok könyve különböző korokban keletkezet liturgikus énekek verses szövegeket tartalmaz.
Minden kánon 150 zsoltárt tartalmaz.
Verselése szó- vagy szócsoportismétéses figura etymologica
A héber költészet alapja a sor.

Újszövetség és részei:

Az újszövetség az ókori irodalom legfontosabb alkotása nyelve a görög.
Az első részt 4 evangélium alkotja.
Az első három rész  Máté, Márk, illetve Lukács evangéliumaként ismert.
A negyedik János evangéliuma.

Jézus szenvedéstörténetét, passióját a négy evangélium azonos módon mondja el.