Alapfogalmai:

 • Bibliográfiai leírás: a dokumentum leíró adatainak meghatározott szabályok szerinti egységes szerkezetben és sorrendben leírt összessége, mely a dokumentum azonosítására, nyilvántartásba vételére és tájékoztatásra szolgál.
  • Teljes leírás: a bibliográfiai leírás olyan változata, amely a leírás számára előírt összes adatot tartalmazza.
  • Egyszerűsített leírás: a bibliográfiai leírás olyan rövidített változata, amelyből meghatározott adatelemeket elhagyhatnak
  • Egylépcsős leírás: ugyanazok az adatcsoportok tartalmazzák a dokumentum egészére vonatkozó közös adatokat, és az adott rész, kötet saját adatait.
  • Többlépcsős leírás: olyan szerkezetű leírás, amelyben a kötetek közös adatait és az adott rész, kötet saját adatait külön adatcsoportok tartalmazzák.
 • Bibliográfiai egység: a bibliográfiai leírás tárgya, maga a dokumentum. Lehet:
  • Könyv
  • Időszaki kiadvány
  • Térkép vagy egyéb dokumentum
 • Bibliográfiai szint: a bibliográfiai egységnek a megválasztásától függ.
  • Monografikusszintű leírás: a leírás tárgya egyetlen részből álló dokumentum, vagy valamely dokumentum egyetlen része
  • Összefoglaló szintű leírás: a bibliográfiai egység több fizikai egységből álló dokumentum egésze, vagy a kötetek egy csoportja
   • Nyitott leírás: a leírás egyes adatai még kiegészítést igényelnek, Ideiglenes jellegű
   • Lezárt leírás: az adatok további kiegészítést nem igényelnek
  • Analitikus szintű leírás: tárgya valamely dokumentum fizikailag el nem különíthető része (pl. könyv egy fejezete)
 • Leíró adatok: azok a bibliográfiai információk, amelyeket a kiadvány közöl magáról az adatforrásokban. Ezek az adatok alkotják a bibliográfiai leírás adatelemeit.
 • Adatelem: a dokumentumról meghatározott információt közlő szó. Hasonlóságuk alapján adatcsoportot alkotnak.

A bibliográfiai leírás általános szerkezete:

 • ISBD/G
  • Rögzíti a bibliográfiai leírás általános szabályait
  • Minden lehetséges adatelemet tartalmaz
  • Valamennyi dokumentumtípusra vonatkozik
  • Dokumentumok bibliográfiai leírását adatcsoportokra osztja
 • Adatcsoportok:
  1. adatcsoport: Cím és szerzőségi közlés
  2. adatcsoport: Kiadásra vonatkozó közlés
  3. adatcsoport: a dokumentum sajátosságai
  4. adatcsoport: Megjelenés
  5. adatcsoport: Fizikai jellemzők (terjedelem, méret, melléklet)
  6. adatcsoport: Sorozat
  7. adatcsoport: Megjegyzések
  8. adatcsoport: Terjesztési adatok

A bibliográfiai leírás általános formai szabályai:

 • Főforrás: az a hely, amelyet az adott adatcsoport leírásakor előnyben részesítünk az össze többi adatközlő hellyel szemben.
  Szabály, hogy mindent úgy kell leírni, ahogyan a kiadvány adatforrásai közlik.

Egyezményes jelek rendeltetése és írásmódja:
Minden adatcsoport és adatelem előtt egyezményes jeleket kell írni.

 • Adatcsoportokat elkülönítő jel
  • Minden adatcsoport előtt, kivéve, ha az új adatcsoportot új bekezdésben kezdjük.
  • Ha valamelyik adatelemet pont zárja le, ez megfelel az egyezményes jel első elemének.
 • Adatelemeket elkülönítő jel
  • Az egyezményes jelek minden adatelem előtt ki kell tenni, kivéve az adatcsoport első elemét.
  • Fontos szabály, hogy szóköz előzi meg és követi őket, kivéve pont, vessző, felkiáltójel és kérdőjel esetén.
  • A zárójel és idézőjel jelpárnak minősül, jelpáron belül nem használunk szóközt.
 • Kiegészítő jelek:
  • Egyezményes jellel jelöljük az adatok forrását: szögletes zárójelbe tesszük az adatot, ha nem a számára előírt főforrásból származik.
  • szövegrész elhagyását jelöli
  • [!] téves adatot jelöl
  • [?] kétes adatot jelöl

A leírás nyelve: a leírást a leírandó dokumentum nyelvén kell elkészíteni.
Transzliteráció: a nem latin írásrendszerben közölt adatokat átírjuk.

 • Transzkripció: fonetikus átírás (kiejtés szerinti)
 • Transzliteráció: betűhív átírás (Mo.-on is ezt használják)
  • Cirill-latin transzliteráció: egy cirill betűnek egy latin betű felel meg, akkor is, ha a cirill betű magyar megfelelője kétjegyű.
  • Görög-latin transzliteráció: egy görög betűnek egy latin betű felel meg, kivétel a théta = th, és pszi = ps.

Adatok írásmódja:

Az adatokat szó szerint, betűhíven kell leírni. Ez legszigorúbban az 1. adatcsoportban érvényesül. Minden adatcsoport első szava nagy kezdőbetűvel írandó.

 • Rövidítések használata: vannak olyan adatok, amelyeket kötelezően rövidíteni kell.
  • Szövegelhagyás (…) ha a leírandó szöveg túl hosszú
  • Adatelhagyás: ha a forrás olyan információt is tartalmaz, melynek leírása nem kötelező.
   pl. több szerzőségnél, ha három szerzőnél több van felsorolva, akkor az elsőt kötelezően leírom és utána [et.al.] (és még mások) kifejezést teszek.
   több megjelenési hely esetén: etc.
  • Szórövidítés: bizonyos adatokat (ha nem gátolja az azonosítást) szabványosan rövidíthetünk.

Leírás előtt:

 • Meg kell határoznunk a dokumentum típusát
 • Ki kell választanunk a megfelelő szabványt
 • Meg kell határozni a leírás bibliográfiai szintjét
 • Összefoglaló leírásnál nyitott vagy zárt leírást kell-e készíteni.