A II.századtól a VIII.századig éltek ezek a mûfajok, eleinte görög, majd nyugaton latin nyelven. Fôbb mûvelôi : Szent Iraeneus, Szent Jeromos (A híres férfiakról), Szent Ågoston. A mûfaj fajtái : (tanító jellegû) bibliai szövegmagyarázatok, prédikációk, katekizmusok; (az eretnekeket cáfoló) vitairatok; mártírakták; legendák; apokrif (nem hiteles) szent iratok; szerzetesi regulációk (szabályzatok); egyháztörténetek és a lírai himnuszok.