Vitalexstirpatióról beszélünk akkor, ha a pulpa még él, függetlenül attól, hogy gyulladásmentes vagy gyulladásos. Ilyen esetekben a gyökércsatornát sterilnek tekintjük, mert a fertőzés csak a pulpára, esetleg a dentin felszínes rétegére terjed. A gyökértömést tanácsos azonnal elvégezni, mert a komplikációk esélye kisebb, mint gyógyszeres lezárás vagy nyitva kezelés során.

Mortalexstirpatióról akkor beszélünk, ha a fogbél már elhalt, necrotizált. Ilyen esetekben a gyökértömés csak a fertőzés megszüntetése után végezhető el.

A két eljárásban sok a közös mozzanat, mivel azonos eszközöket, anyagokat, és módszereket alkalmazunk.

Gyökérkezelés alapvető lépései:

1.       A pulpakamra feltárása (trepanatio) és a fogbélűr tartalmának eltávolítása (exstirpatio).

2.       A gyökércsatorna feltárása, tágítása, fertőtlenítése és szárítása.

3.       A gyökércsatorna csúcsig érő, falálló gyökértöméssel való zárása.

Menete

·         Rtg. alapján az orvos dönt a gyökérkezelés kivitelezhetőségéről, és egyéb információkat kap a fogról és környezetéről

·         A fog érzéstelenítése (Nyálkahártya fertőtlenítése!!!)

·         Szuvas üreg feltárása, szuvas szövetek eltávolítása, üreg fertőtlenítése, hogy a tágító műszerekkel ne vigyünk fertőzést a gyökércsúcsra vagy azon túlra

·         Izolálás: vattarolni, nyálszívó, nyálrekesz

·         Pulpakamra trepanációja, áttörjük a még meglévő dentinfalat, hogy a műszereket feszülésmentesen vezessük a csatornába

·         Gyökércsatorna átjárhatóságáról meggyőződünk: Miller-tű

·         Exstirpatio :Donaldson-tűvel a pulpát a gyökércsúcsnál tudjuk eltépni és teljes egészében eltávolítani

·         Gyökércsatorna hosszának meghatározása (rtg., tűs kontroll, elektr. mérőműszer, tapintásos tűskontroll)

·         Gyökércsatorna tágítása (kézi: Kerr-tűk, Hedström, patkányfarok), (gépi: Balters tágítófúró, Gates-fúró, Giromatic, Excalibur, ultrahangos tágító), (vegyi anyagokkal: EDTA Na-sója)

·         Gyökércsatorna fertőtlenítése (Neomagnol 3-5%), vérzéscsillapítása (Hyperol 3-5 %) – Innen kérik!

·         Gyökércsatorna szárítása papírcsúccsal

·         Gyökércsatorna falálló tömése!!!

Maradó fogak sérülései, ellátásuk

1.       A fog teljes kimozdulása (luxatio totalis dentis): esetében néhány órán belül megkísérelhető a fog visszahelyezése, fiziológiás sóoldattal való lemosás után. Visszahelyezés előtt, különösen ha néhány óránál több idő telt el a baleset óta, legtöbbször célszerű a gyökérkezelést kézben elvégezni, hiszen a fogbél életben maradására igen csekély esély van. A visszahelyezéssel egyidőben a fogat a szomszédos fogakhoz rögzíteni (sínezni) kell. Ez történhet önkötő akriláttal, de kíméletesebb és célravezetőbb módszer, ha savazás után kompozíciós tömőanyaggal vagy "orthodontiai bond"-dal egy passzív ívet rögzítünk a fogak labialis felszíneire.

2.       A fog részleges kimozdulása (luxatio partialis dentis): A fog vagy a fogak elmozdulása észlelhető a szomszéd fogakhoz viszonyítva. A luxatio partialis szintén sínezést igényel, természetesen gyökérkezelés nélkül.

3.       A korona sérülése (fractura coronae dentis): A fogkorona sérüléseinél az ellátás módját az szabja meg, hogy melyik harmadban van a törés. Az incizális harmad sérüléseinél legtöbbször elegendő az éles zománcszélek elcsiszolása. Hőérzékenység ellen heti két-három ecsetelést végzünk nagyobb koncentrációjú fluorid oldattal. Egy-két mm mély törésvonalnál már az étpótlás is szóba jön, fényre kötő kompozittal. Ebben az esetben már azonban a pulpavédelmet is biztosítani kell kalcium-hidroxiddal (pl. Dycal). A középső harmad törésénél, ha a pulpa nem nyílt meg, ún. gyógykötést (Dycal) és gyógykorona (akrilát) kell alkalmazni a véglegesnek számító étpótlás elvégzése előtt. Ha a pulpa megnyílt gyökértömés kalcium-hidroxidos tömőanyaggal. Gingivális harmad törése esetén 24 órán belül megkísérelhető a megnyílt fogbél életben tartása pulpasapkázással és "gyógykoronával". Az esetek többségében azonban el kell végezni a gyökérkezelést, majd csappal felépíteni és esztétikus koronát készíteni.

4.       A gyökér sérülése (fractura radicis dentis): A foggyökér töréseinek ellátási módját szintén a törés helye szabja meg. Alapvető szempont a fogbél lehetőség szerinti életben tartása. Erre komoly esély van a csúcsi harmad, de még a középső harmad törése esetén is. Az utóbbi esetben mindig sínezéssel kell a fogat nyugalomba helyezni legalább hat héten keresztül. A foggyökér nem forr össze, de az a alveolus csontjának ossificatiója és a gyökérhártya fixáló szerepe következtében az életben maradt törött gyökerű fog gyógyultnak tekinthető. Ha a fogbél elhalt gyökérkezelésre van szükség. Ezüstcsúccsal vagy implantációs tűvel végezzük el a gyökértömést, ezáltal transradicularis fixációt biztosítunk. A sínezés azonban ilyenkor is indokolt. .A foggyökér koronális harmadának törése a legrosszabb prognózisú. Természetesen a gyökérkezelés ilyenkor nem kerülhető el, és a törött gyökeret transradicularis fixációval vagy fémcsappal igyekszünk megtartani. Gyakran előfordul azonban, hogy a koronai harmadban törött gyökeret el kell távolítani. Ilyenkor implantáció jön szóba, az implantátumot közvetlenül az extractio után kell az alveolusba helyezni, és felette a nyálkahártyát összevarrni.

5.       Intrusio dentis: a fog benyomódása az alvcolusba, a tejfogakkal ellentétben maradó fogakon ritkán fordul elő. A fogat tartó csont, a processus alveolaris ütést, zúzódást szenvedhet. Ez legtöbbször csontrepedés, ami önmagában spontán gyógyul. A lágyrészek sérülései közül leggyakoribb az ajak zúzódása, berepedése. Mélyebb ajaksérülést a szájüreg nyálkahártyája felöl indulva varratokkal kell ellátni.