A kultúra: nincs egységes meghatározás

- kultúra az a módszer, ahogyan az emberek egy csoportja megoldja a problémáit és eldönti dilemmáit.

- explicit vagy inplicit viselkedésformákból áll, melyeket szimbólumok közvetítenek. A kultúra lényege a tradicionális gondolatokból, ötletekből áll.

- a kultúra egyenlő a nem genetikus információval

- az ember viszonya az ember által megformált világhoz

A kommunikáció fogalma: nincs egzakt definíciója, kommunikáció minden folyamat, melyben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy milyen jelrendszerben történik.

Arisztotelész: Retorika c. művében a „beszéd” leírása, mely áll: a beszélő, amiről beszél, akihez beszél

A kommunikáció etimológiája: communis, -e (közös) communus, -eris  = közös részvétel a beszédben.

A kommunikáció további definíciói:

- információ továbbítás / csere valamilyen eszközként használatos jelrendszer segítségével

- mechanizmus, melyen keresztül emberi kapcsolatok valósulnak meg

- az emberek szimbólumokkal hatnak egymásra (kommunikálnak)

A kommunikáció funkciója: (kultúra átadásának / tudás elsajátításának  eszköze)

- referenciális (tájékoztatás): vélemény, kérdés, gondolatközlés

- konatív (felhívás): cselekvésre való ösztönzés, pl. meghívás

- emotív: belső tartalmak és érzelmek kifejezése

- fatikus: kommunikáció létrehozása, fenntartása, meghosszabbítása, pl. kös6zönés, megszólítás, bemutatás

- metanyelvi: magyarázó, pl. visszakérdezés

- poetikai: esztétikai cél

A kommunikáció létrejöttének tényezői:

- közös ismeretek, előismeret

- kód vagy hagyományokon alapuló, közösségben elfogadott jelrendszer

- természetes jel, nincs benne szándék (a füst a tűz jele)

- mesterséges jel, szándékos (nyelv, jelkép)

- üzenet: hír, információ, emóció

- csatorna: közvetítő közeg (levegő, könyv, újság)

                - verbális: nyelv

                - nonverbális: mozgás, gesztus, mimika, mimikri, öltözködés

- beszélő – hallgató: adó-vevő

A feladó kódolja az üzenetet és a csatornán keresztül eljuttatja a vevőhöz.

Kulturális környezet: a közösségek együttélése, a tagok által vallott értékek, vélemények, magatartások összessége. A kultúra tanult folyamat, interakció útján szilárdul meg. Az együttélés során alakulnak ki a tartós magatartásformák és viselkedési szabályok.

Kommunikációs kultúra: a megismerést, a tudást, az emberi kapcsolatokat , az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, értékelése, közvetítése, alkotása. Elsődleges elsajátítani az értelmezési, indoklási, bizonyítási képességeket és a magatartásban megnyilvánuló kommunikáció képességeit. Ide tartozik a metakommunikáció (tekintet, gesztus, testtartás) alkalmazása, valamint az írott kommunikáció és az idegen nyelvű, különböző kultúrák közötti kommunikáció fejlesztése. Alapvető megértés, gondolatok, információk összerendezése, kritikai és olvasási képesség fejlesztése. A kommunikációs kultúra részben a műveltség alapja, részben az egyén szocializációjának, egyéni és közösségi érdek érvényesítésének , egymás megértésének , elfogadásának tényezője. [Fejlesztési feladatok: együttműködési készség, csoportszabályok alkotása, ön- és társismeret, konfliktuskezelés és konszenzuskeresés, alkalmazkodás, empátia fejlesztése.]

A kulturális kommunikáció: a különböző kultúrákhoz tartozó emberek nem csak különböző nyelvet beszélnek, hanem a világot is más-más módon érzékelik. A különböző kultúrákhoz tartozó emberek gyakran kerülnek kapcsolatba egymással. A kultúrák közötti kapcsolat egyre intenzívebb, látjuk és halljuk, hogy mi történik távoli országokban. A nyelv és a kultúra szoros kapcsolatban áll, ezért fontos a tolmács szerepe. Turistákként is korlátokba ütközhetünk. A nyelv tükrözi egy nép világlátását. Konfliktushelyzetek adódhatnak, ha a másik kultúrájának ismerete nélkül próbálunk kommunikálni.

A kommunikációban a kultúrák között egyre nagyobb szerep jut a nemzetközi kapcsolatoknak.

Két tendencia figyelhető meg a világban:

- egységesítés, az angol nyelv, kultúra, zene terjedése

- identitáskeresés, visszanyúlás a hagyományokhoz

A nemzetközi tanácskozásokon a tagállamok ragaszkodnak az egyenlő nyelvi jogokhoz (hatalmas kiadások a tolmácsolásra, a fordításokra, ami időigényes és a fontos információk csak késve jutnak el a megfelelő helyre.

A nyelv a közvetítő eszköz a kultúrák között.