A híd természetes fogakon v. implantátumokon elhorgonyzott fogmű, ahol a rágóerő 100%-ig a pillérekre tevődik át és kiterjedése nem haladja meg a természetes fogakét. Dentális megtámasztása van.

Részei:

1.       Alapzat - állcsont, nyálkahártya, fogágy jelentős része

2.       pillér – amire a fogpótlást támasztjuk, lehet természetes fog vagy gyökér esetleg implantátum

3.       horgony – amivel a hídtestet a pillérekhez rögzítjük

§         borító korona

§         részleges korona

§         teleszkóp korona

§         inlay v. onlay

§         kapocs extrém esetben

§         csúsztatók

4.       hídtest – pótolja a hiányzó fogakat

Hídpótlás javallatai:

§         egyszerű foghiány

§         rövid foghiány (2-max. 3 fogig)

§         sorközi megszakított foghiány

§         epilepszia

§         bizonyos lágyrész hiányok esetén

§         allergia (akrilát allergia esetén)

§         páciens kifejezett kérésére

§         esztétikai szempontokból

§         parodontopátiás fogaknál

Ellenjavallatai:

Relatív kontraindikációi, abszolút nincs:

§         túl fiatal életkor (15 évtől lehet, állcsont növekedését gátolja, fogak elmozdulhatnak)

§         túl idős, elesett beteg

§         felhasználható pillérfogak száma kevés

§         túlzott mélyharapás

§         nagyfokú parodontopátia

§         rossz szájhigéne

§         kooperációra alkalmatlan beteg

§         bölcsességfogat nem pótolnak

§         friss extrakciós sebet végleges híddal nem lehet fedni, csak ideiglenessel

§         a hiányt határoló fogak nagyfokú dőlése

§         akut folyamatok

§         nagyfokú kemény vagy lágyrész defektus esetén

§         általános betegség, pl.: diabetes mellitus, mely az alveoláris csont gyors pusztulásával járhat

Híd funkciói:

§         rágás

§         esztétika

§         beszéd

Hídpótlások anyagai, esztétikai felosztásban:

1.                   Nem esztétikus hidak – fémhidak: arany-ötvözet, arany-platina, nikkel-króm, rozsdamentes acél, ezüst-palládium (ERGO)

2.                   Esztétikus hidak

§         Akrilát: csak ideiglenes jelleggel készítünk, a laborban készített akrilát szebb, kidolgozottabb

§         Porcelán: csak nagyon rövid hidakra alkalmazható, max. 3 tagú hídra, tisztán porcelánból készült hidaknál fontos a vállas előkészítés

§         Kettő kombinációja: pl.:ERGO és akrilát, fémre égetett porcelán (a legesztétikusabb)


Hídtest és pillérek elhelyezkedése szerint:

1.                   végpilléres – a hídtestet mindkét oldalról pillér támasztja meg

2.                   szabadvégű – egyik oldalról támasztja meg pillér a hídtestet, csak mesialis irányban lengetünk, hátrafelé nem!!!

Pillérfogak minősége, rendűsége:

1.                   Elsőrendű pillérfogak:

§         Szemfog

§         Első nagyőrlők

§         Jól kifejezett második nagyőrlők

§         Felső nagymetszők

2.                   Másodrendűek:

§         Jól kifejlett felső kismetszők

§         Kisőrlők

§         Többgyökerű bölcsességfogak

3.                   Harmadrendűek:

§         Alsó metszők

§         Gyengébben fejlett felső kettesek

§         Csökevényes bölcsességfogak

Ez a beosztás ép, egészséges parodonciumra jellemző.

Merevítés módja szerint lehet:

§         Egysíkú: pl.: 17-14-ig

§         Kétsíkú: 17-13-ig, a hármas már elfordul egy kicsit a fogívben, más síkban helyezkedik el

§         Többsíkú: 17-23-ig, pillér fogak a 17, 13, 23, melyek mind más síkban helyezkednek el a fogív hajlásából következően

§         Mindkét quadránsra kiterjedő többsíkú: 17-27-ig, pillérfogak a 17, 13, 23, 26, 27, ezeknél már mindkét quadránsban megtörik a fogív, quadránsonként két-két síkban helyezkednek el

§         Cirkuláris: 17-27-ig, de itt már egy metsző is pillérfogként szerepel, így már öt síkban törik meg a fogív

Hidak elhelyezkedése szerint:

§         Fronthidak

§         őrlőfog táji híd

§         Körhíd

Öntött hidak munkafázisai

Rendelő:

§         Anamnézis felvétele, klinikai vizsgálat

§         Adatfelvétel

§         Rtg. Felvételek (intraorális , OP)

§         Tanulmányi lenyomatok

§         Fogelőkészítés:

§    csonkelőkészítés

§    csonkvédelem (provizórium készítés)

§         Ínybarázdatamponád, precíziós lenyomatvétel

Silicon bázisú lenyomatanyaggal, viaszharapás,

Antagonista lenyomat

Labor:

Hídváz elkészítése

§         Hídvázpróba, széli záródás ellenőrzése, viaszharapás

a hídvázzal, fogszín

                                                                                                                 leplezés elkészítése, pl. kerámia égetés

§         Átadás v. beragasztás, okklúzió ellenőrzése

§         Pár hét múlva ellenőrzés

Híd készítés 3 szempontnak felel meg:

§         Biológiai

§         Esztétikai

§         Statikai


A híd testnek két fontos statikai szempontja van:

§         a hídtest rágófelszínének szélességét vestibulo-oralis irányból a természetes fog szélességének kétharmadára redukáljuk, így csökkentjük a pillérfogak terhelését.

§         A főpillér a hiányt közvetlenül határoló fog, a továbbiak a segédpillérek. A hídtest egyenes vonalban köti össze a főpilléreket. Extenziós híd, amikor segédpilléreket is igénybe veszünk.

Fogatlanság oka lehet:

§         Szerzett: trauma, caries, parodontopáthia

§         Veleszületett: csírahiány, impactatio, retenció

§         Edentatio partialis = részleges fogatlanság

Horgonykorona fajtái:

1.              rögzített horgonykoronák

§         borító korona

§         részleges korona

§         csapos korona

§         inlay

2.              kivehető v. oldható horgonyok

§         teleszkópos korona

§         csúsztatók

§         zárszerkezetek

§         kapcsok

3.         első kettőnek az átmenete, egyik oldalon kivehető, másik oldalon rögzített, osztott hídnak nevezzük

Speciális híd: Maryland v. adhezív híd

§         Felső frontfog hiánynál (egy fog hiánynál)

§         A hídtestből mesial és distal felől két karocska nyúlik ki a szomszéd fog palatinális vagy lingualis felszínére

§         A karokat fémből készítik, precíziós lenyomat alapján

§         Elszínezheti a fogat, nem tart eléggé

§         Előröl hátrafelé ható erő kimozdíthatja

Hidak ragasztása

§         Izolálás: vattarolni, nyálszívó

§         Izolálás után a horgonykoronákat 3%-os Hyperollal majd alkohollal lemossuk

§         Élő fogakat fertőtlenítjük (alkohollal tilos!!!)

§         Csonkokat szárazon tartjuk

§         Megkeverjük a ragasztó cementet és beletöltjük a koronákba

§         Az orvos felhelyezi a hidat, cement keményedése után a felesleget szondával eltávolítja

Hidak eltávolítása (5-10 évente a régi hidak kicserélésekor):

1.              depurátorral a hídtest alá benyúlva megpróbáljuk leszedni

2.              sztrilich-el próbálkozhatunk akrilát hidaknál

3.              UH-os fogkőeltávolítóval

4.              Horgonykorona roncsolásával: vestibuláris irányból tengelyirányban átvágjuk  a koronát és vésővel szétfeszítjük (húzott koronáknál rágófelszínt is vágjuk át), majd sztrilich-el leszedjük