Az avantgárd mozgalmak

- 20. sz. első fele – egy fajta forradalomként
- avantgárd=előörs
- kiüresedett értékek helyébe új és korszerű formákat akarnak
- mindegyik program társadalmi programmal ér fel
- cél: az ember, erkölcs át legyen alakítva
- irányzatok: kubizmus, futurizmus, expresszionizmus, dadaizmus, szürealizmus, konstruktivizmus (intellektuális, gondolati alapról kiinduló)
Kubizmus

- kezdeményezői: Picasso, Braque, Léger
- utánzás helyett konstrukció
- 1907 – Avignoni kisasszonyok
- kiteríti a térben az ábrázolás tárgyát
- alapelv egy Braque: festészetnek nem az a feladata, hogy elmondjon egy történetetàelmondjon egy eddig nem létezett valóságot
- egyidejűleg több nézőpontból a tárgyatàtárgyak, mint képzőművészeti jelek
Futurizmus

- gyors ipari fejlődésnek induló Olaszországból
- Marinetti: Futurista kiáltvány
- új utakat keres a művészetnek
- sok munkás
- egész élet újjáalakítását ígérte
- modern jövő: technika csodáiàrohanó, lüktető élet
- művészetnek meg kell hódítania az új technikai vívmányokat
- nacionalista nézetek
- élet lényege: dinamizmus; Boccioni: Egy kerékpáros dinamizmusa c. képhez
- gép a legnagyobb eszményük
- zaj-művészet
- Oroszország: Majakovszkij, Hlebnyikov
- „Pofon ütjük a közízlést” c. kiáltvány
- minden hagyományt megtagadnak

Hlebnyikov- Gránitz István: Velimir Hlebnyikov és az orosz avantgárd nyomán

- nyelvújítási törekvés
- bizarr matematikai számítások
- értelmetlennek bírálták a költészetét
- nem tudjuk, hogy bolond volt-e
- világ alapvető törvényeit akarta megfogalmazniàegyfajta messianizmus; képletek, definíciók, táblázatok, egyenletek, nyelvtani paradigmák
- Majakovszkij tanítómestere
- hangzás helyett a jelentésre apellál
- alapja: népköltészet, pogány hitvilág
- kiáltványok: A tanító és a tanítvány, Egy bűnös megkísértése
- megjósolta a háborút
- szó hármas természete: hangzása, értelme, sorsmeghatározottsága
Köhögtető bűv ige: szökkenteni szötyögők, „röhögöncök”
Csönddel borotválom – „Csönddel borotválom le hajamat…”
Nem kéne – karaj, kenyér, tej, felhők
Csitt

Majakovszkij (1894-1930)

- lelkében még fiatal, 22 éves
- messianizmus, „én látom, mi közeleg”
- krisztusi jelképek
- jelen egy lepratelep
- ateista
- lelkét összetévesztett zászló
Expresszionizmus
- Die Brücke néven alakul meg az első csoport – Drezdában
- A kék lovas néven Kandinszkij – München
- Hetilapok köre: Der Sturm (Vihar), Ation
- műalkotásàtársadalmi cselekedet
- elesett emberért emelik fel a szavukatàaz ember felszabadításán fáradoznak, „Egyetlen vágyam, oh ember, hogy egy legyek veled”àkifejezés művészete: érzések, belső tartalmak
- költészetről: érzéseket, indulatokat, merész, egyéni szóképek, látomások, indulatszók, főnévi igenevek szerepe
- Brecht, Benn, Kassák
- szobor: Barlach, Van Gogh, Munch
- teatralizmus: expresszionalista dráma alapelve; színház valódi színpadi művészet legyen, ne reális. Szimbolikus helyzetek, szimbolikus alakok.
Dadaizmus (Svájc)
- Tzara: törekvése (’19): seperjünk, tisztogassunk; meghökkentés, botrány
- művek helyett tárgyak
- véletlenszerűség
- fiatalság kétségbeesését fejezi ki
- „pokoljárás és önkínzás” – Kassák
- Duchamp: A palackszárító, Tzara: Tavasz, Messzelátó
Szürrealizmus
- Breton, Aragon, dali (lángoló zsiráf), Miró
- tudatalatti, álmok, őrültség, önkívület, szabadjára engedett képzeletàvalóságon felülit meg lehet hódítani
- fantasztikum, csoda, homor, feketehumor, önműködő írás, ősi szimbólumok, mítoszok
- Éluard: Extázis: nő táj, előtt áll; A föld oly kék ~mint egy narancs, zölden virítanak a darazsak; A férfi elfut
- Aragon: Az operni hősszerelmes dala, Elza szeme
- Breton: A szabad társulás, Függöny-függöny
Konstruktivizmus
- ószürrealizmus
- szigorú mértani formák
- Modrian: kompozíció: vörös, sárga, kék; vagy a síkban, vagy a térben (tatlin)
- racionális rendet
- Bauhaus=építőház; Gropius alapította 1919; ipar + művészet

Apollinaire (1880-1918)

- barátja Picasso
- ő találta ki a szürrealizmus szót
- lengyelnek mondják
- Szeszek c. kötet – első kötete (1913), ekkortól számítják a modern költészetet
- Égövek c. kötet – második kötete
- Kalligrammák (1918) – képköltemények – az ókori alexandriaiak is ismerték
- középpont elhagyása többértelművé teszi a versetàgazdagítja jelentését
- A Mirbeau híd: egy nővel való kapcsolatának megszakadása sanzonszerű dalban; idő múlása – híd alatt áramló víz, folyik a vers, folyik a sors
Az Égöv – Szeszek programaadó verse
- „végülis unod a régi világot”
- vallás nem avul el – X.Pius pápáról
- E/2-ben beszél végig
- arra kell szoktatni a szellemet, hogy a verset úgy olvassuk, mint egyetlen jelenetetàegyidejűségek egybeszerkesztése
- összegző programadó költészet, számadás az életről
- költő a régi világtól unottan elfordulàúj lehetőség után sóvárog
- hajnaltól hajnalig tartó sétaàfantáziás csapongásai
- múlt, történelem, vallások, mitológiák, álomképek~kubista festmény: alkotás tárgyát elemeire bontja, szétszórja térben-időben
Egy szép vörösesszőkéhez (1918) – összegző vers
A megsebzett galamb és a szökőkút (1914) – Kalligrammák, harctéren születnek
- vizuális líraiságàúj befogadó mag
- meghalt barátokat siratja el
Beszélgetés-versek: lejegyzi a beszélgetéseket, amiket hallott valahol

Mandelstam (1891-1938)

- akmeista, szimbólumok túlvilágisága ellen harcolnak
- Sztálinról írt verse miatt letartóztatják
- filozófiai és hétköznapi dolgok
- tömörség kifejezés ereje, érdekes gondolattársítások
Mosdom éjjel kint az udvaron