Alárendelő viszony nyelvtani, a mellérendelő tartalmi (logikai) viszonyt jelöl.

I. Szóösszetételek

1. Alárendelő szóösszetételek

Előtag az utótagnak modattanilag elemezhető része.

Az alárendelő szóösszetételek fajtái:

 • Alanyos (1. tagon nincs toldalék) - madárlátta
 • Tárgyas
  • jelölt - egyetértés
  • jelöletlen - szófogadó
 • Jelzős
  • minőségjelzős (ált jelöletlen) - nagyapó
  • mennyiségjelzős (ált. jelöletlen) - háromszög
  • birtokjelzős
   • jelölt - bolondokháza
   • jelöletlen - almahéj
 • Határozós
  • jelölt - szemrevaló
  • jelöletlen - vérszegény
 • Jelentéssűrítő (mondattanilag nem elemezhető jelentésbeli különbség) - háztartás, vendégszereplés

2. Mellérendelő szóösszetételek

Szóismétlés:

 • általános (is-is)
 • figura etimologica (réges-régi)

Ikerszók:

Hasonló hangzású szavak, de csak az egyik értelmes önállóan (izeg-mozog)

2 önálló szó kapcsolata:

 • Álikerszavak: mindkettő önállóan is használható (dúl-fúl)
 • Laza szerkezetű mellérendelés: eredetileg ellentétes jelentés (hegyes-völgyes)
 • Valódi mellérendelés: hasonló jelentés (szóbeszéd) 

II. Mondatok

1. Alárendelő összetett mondatok

A tagmondatok nem egyenrangúak, nem 1 szinten helyezkednek el; főmondat egyik mondatrészét fejti ki a másik, alárendelt mellékmondat.
A kiemelt mondatrész helyén a főmondatban ált. utalószó található.
Attól függően, hogy a mellékmondat a főmondat melyik részét fejezi ki, lehet:

 • alanyi
 • állítmányi
 • tárgyi
 • határozói
 • jelzői

2. Mellérendelő összetett mondatok

Tagok egy szinten vannak; egyenrangúak. Nincsenek egymással nyelvtani függésben; csak tartalmi kapcsolatban vannak.

Kapcsolatos:

Második tagmondat újabb tartalommal egészíti ki az elsőt.

Választó:

Tagmondatai különféle lehetőségeket tartalmaznak (vagy, vagy-vagy, akár-akár).

Ellentétes:

2 mondat szembeállítására v. egymást kizáró tartalmára épül.

Következtető:

Második tagmondat az elsőből adódó következményt mondja meg (tehát, ezért).

Magyarázó:

Második tagmondat az elsőben adott tartalom indokát, előzményét magyarázza meg (hiszen).

Többszörösen összetett mondatokban keveredhet az alá- és mellérendelő viszony.