Jorge Luis Borges

Pierre Ménard, a Don Quijote szerzője (ajánlás: Silvina Ocampónak)
- látható életmuvet könnyű elsorolni, megbocsáthatatlanok a betoldások mások által: a Tévedés máris kikezdi (az író) Emlékét
-  Ménard életmuvének elsorolása
- Ménárd másik életmuve (példátlan): D.Q 1. részének 9 és 38 fejezetből + 22 fejezet egy részlet: újraírni D.Q-t: esetleges mű, szükségtelen - gyermekkorában olvasta, utána fejezeteket újra à értéke=meg nem írt könyv előképévelà ezt megírni
- Ménard: D.Q.: 17. Sz., de hiányzik a coulew lovalà történelmi regény új iránya
- magánvizsga: 38. FejezetàM.szövege kétértelmű, ironikus pedig azonos az eredeti D.Q-val. Az eltelt 300 év a két mű megírása között . Átértelmezodik: szándékos anakronizmus, téves tulajdonítások
- D.Q. nem teljes, nem élte túl M-t
Bábeli Könyvtár

- világ = könyvtárà végtelen
- axiómák: 1. Könyvtár ab aeterno létezik - ember - tökéletlen könyvtáros 2. Ortográfiai jelek száma 25
- elmélet: jelek alkalmazása esetleges, a könyvek önmagukban nem jelentenek semmit. Minden könyv: hasonló elemekből áll, de “a hatalmas Könyvtárban nincs azonos két könyv”àa Könyv: minden lehetséges kifejezhető megtalálhatóà kiderül két misztérium: a Könyvtár és az idő eredeteócsüggedés
à haszontalan művek megsemmisítése, de emberi pusztítás - jelentéktelen nagyságú + a Könyvtár totális facsimile-k
- totális könyv; Könyvtárban nincs esetlenségàésszeruség a törvény
- ember pusztítja magátàelmúlikóKönyvtár végtelen magányaókönyvek lehetséges száma véges=> a Könyvtár határtalan és periodikus (ugyanazok a kötetek ismétlődnek bizonyos rendetlenségbenàvalamilyen szintű Rend)

Funes, az emlékező

- 1887-ben látta utoljára, összesen háromszor látta
1. Emlék: 1884: Fray Bentosba nyaralàvihar elől menekülnek - elszaladó fiúàhányóra vanàfelel: 8h lesz 4 m múlvaàIreneo Funes: mindig tudja mennyi az idő. 1887: érdeklodik, “időmérő Funes” felől: levetette egy újonnan betört ló, nyomorék lett: nem tud felkelni.
- latin könyvei vannakàFunes kölcsönkéri; másnap utaznia kell, elmegy F-hez, hogy könyveit visszakérje; F a latin szöveget mondja felàegész éjjel beszélgetnek
- balesete után különös emlékezőképessége lett, “az én emlékezetem olyan, mint a szeméttároló”
- kigondoló egy új számrendszertànem tudott általánosítaniàcsak részleteket látott meg
- 19 éves volt ekkor, de ősinek hatott; 1889-ben halt meg tüdőgyulladásban

Az Alef

Beatriz Vilerbo(+1929)àszületésnapján felkeresi otthonátà1941 visz konyakot is, marasztaljákàCarlos Argentino felhívja - találkoznak; felolvas; megkéri, hogy publikálják művét, ő írjon előszótàügy elmarad
àoktóberben Daneri telefonál: le akarják bontani a lakását, amikor  pincében ott az Alef “a mindenségnek olyan pontja, amely minden más pontot magába foglal, magába foglalja a világmindenséget”àőrült, de azért elmegy megnézni: egy kupica konyak, le a sötét pincébe, hanyattfeküdniàmeglátja az Alefet, de letagadja C.A-nak
Utóirat: Daneri kiadja művét - díjat is nyer, míg Borgest nem méltatják
Két megjegyzés az Alef természetéről és nevéről:
-  szent abc első jele; a Kabbalában ez jelzi az En Stofot, a határtalan, tiszta istenséget
- nagyon sok alakban látták sokan - talán 1 7.sz mecset oszlopainak hangjában rejlik?
Nem lehet tudniàa feledés mindent összezavar (Bealviz vonásait és emlékeit is)

Garcia Márquez: 100 év magány

Macondo: 20 vályog és bambuszházból álló falu az őserdőben
- cigányok jönnek  - árulnak (Melchiades) - mágnes, távcső, nagyítóàJose Arcadio Buendía: megszállottja ezeknek, portugál térképek, hajózási műszerekàkísérletezik: felfedezése: a föld kerek.
Melchiades: alkimista vegykonyhát ajándékoz neki. Maconso elmaradottságaóa világ
- Macondo (természet megszelídítés) alapításának története: J. Arcadio + Ursula, J Arcadio elfordul a közügyektől
- J. Arcadio elindul megkeresni a Világot, barangolnak a sierran - gályaroncs, amit már beleptek a növényekàMacondot víz veszi körülànem mennek el innen (Ursula döntő szava)
à két fiú: Jose Arcadio: apjára hasonlít: termet, testi erő. Macondo előtt született; Aureliano: csöndes, visszahúzódó (jósolni tud): Macondoban született
àapjuk bevezeti őket “tudományába”
- újabb cigányok: jég csodája (macondoiak fizetnek érte, hogy megfoghassák); Melchiades meghal; Jose Arcadio + Ursula bűne: unokatestvérekàne legyen gyerekük vagy vascsattal zárja ölét
Pletyka: J.A. impotensàmegöl valakit; majd kényszeríti U-t, vegye le erényövét
Prudentio Aguilar szelleme visszajár: elmennek a falubólàMacondo
Aureliano: apja nyomdokában (labor); J.A. nem csinál semmit: U. hatalmas nemi szerve nem-e az ő bűnük: disznófarkú torzalakokàösszejön Pilar Ternera (jósasszony): gyerekük lesz
- újra itt a cigányok: összejön egy lánnyal: J.A. felcsap cigánynak - Ursula elmegy keresni, otthagyja családját (Amaranta - 3 gyerek - kislány)à5 hónap múlva visszatér a szomszéd falubeliekkel, akik két napi járásra laknak
Pilar + J.A. gyerekeà J.Arcadio: nagyszülők házába: 1 indián lány vigyáz rá (álmatlanságban szenved)
Evolúció: faház, bádogtető, Ursula: cukorállatkákat csinál és árul
- Aureliano jóslata: jönni fog valaki: Rebeca (11 éves) valami rokon - beteg: nem eszik, beszél, csak az ujját szopja=>kiderül földet eszikàálmatlanságban szenved
- feledés: mindent felírnak - mi micsoda, mire használjákßmegjön Melchiades, megitat valamit, betegség oka
Jóslat: Macondo fénylő város, de a Buendiáknak írmagja sem marad
àUrsula: kibővíti a házat
- betolakodó: Din Apolinar Moscote: corregidor: az államot képviseli: ellentét: házakat kékre kell festeniàkatonaság
Aramanta - Pietro Crespi - Rebeca: vetélkedés a ficsúrért : Aramanto képes gyilkolni is. (Pietro Crespi - Rebeca: tervezett házasság: örökös jegyesség, mert mindig halogatják a lagzit). Aureliano szerelmes lesz a corregidor legkisebb lányába: Remedios, felesége lesz
- Melchiades megint meghalàJ.Ar.B: megállt az idő: az öreget kikötözik a gesztenyefához
- Aureliano - Pilar Terneraàgyerek; Remediast Aramanta mérgezi meg véletlenül. J. Arcadio hazatér: régebben abból élt, hogy mutogatta mesés nemi szervét, a nők pénzért feküdtek le vele. Feleségül veszi Rebecát, Pietro Crespi visszapártol Aramantához. Aureliano ezredes lesz (lázadó - elmegy Macondóból, J. Arcadio a főnökàeltulajdonít mindentàAramanta visszautasítja P.V-tàöngyilkos lesz; telekkönyvi csalások
- Aurelianót elfogjákàhaza Macondobaàde nem végzik kiàújabb lázadó szervezkedések. Jose Arcadio meghal: vére saját házától nem Ursula házáig folyikàRebeca elzárkózik a világtól
- Macondo városi 2. Aureliano + 2.Jose Arcadio + RemediosßArcadio+Irgalmas Szt.Zsófia gyerekét lelőtték , többiek Ursuláérz élnek (2. Aureliano és 2. Jose Arcadio teljesen egyformák, összecserélik őket)
- megjelennek Aureliano Buendia 17 gyermeke - keresztelőre hozzák Ursulához. Aramanta nevelte AureliotPilar Ternere gyerekeàAureliano Jósé (viszony ti kezelnek)
2. Aureliano: J.A + Aureliano nyománàtudomány+Melchiades papírjaiàelkezd kutatni+Melch. Újra itt. “. J.A.àkakasokat nevelàUrsula bajsejtelme a neveket illetőne: kettejükben egyesül az egész család rosszaságaà nem többé a neveket
2.Aur gyerekàu. 1000 évesen nevelni akarja. 2. Aur. Nagy tivornyákat tart és csak hízik + Pietro Cotesàminél több szexuális együttlétàannál gazdagabbak: túlkapás: pénzzel veri ki a ház oldalátàcsodával határos jólét
2. J.A.: csatornát ás (Ursula: körbe forog az idő, ld a férje bogarai)à egy időre eltűnik
Remedios túlvilági szépség: férfiak bolondulnak érte; tudatlan és tanulatlan, de megbabonázza a férfi
2. J.A: feleségül vesz egy Fernanda nevű kétes múltú, de nagyon vallásos lányt, de megtartja Pietro Cotest is. Fernanda nemesnek, gazdagnak tartja magát, aranyvilibe kakil, furcsa nőà Fernanda diktál
Aur.B. ezredes nemzeti hős, kitüntetésàmagjön a 17 fiaàhomlokukon egy-egy hamukereszt
1.- jéggyárat épít; 2. J.A. - visszajön vonattal - banántelepesek jönnek
Ursula lassan megvakul, de a család nem tudja: ő is érzékeli az idő körbejárását, megállását, átértékeli családját: pl. Aureliano - soha nem szertett senkit
- Fernando zordon légkört teremt a házban, férje csak étkezni jár odaà Pietro Cotes-szal élàlánya Renata-Meme apácasuli--barátnőit odacsődíti: 40 apácanövendék Macondóbanàviligyűjtemény
Fia: Jose Arcadio: papot akar csinálni belőle
- Aureliano meghal. Meme befejezi tanulmányait: klarikordművésznőàanyja erőszakolja rá; hazajön, megismerkedik az amerikai Brown úrral meg a telepesekkel
- Aramanda meghal
- Meme összejön egy grinyovalàterhes lesz, Fernanda elküldi otthonrólàa fattyút hazahozzák Macondóbaàvilágtól elzártan Melchiades szobájában él
- 2. J. Arcadio - a lázadó munkások vezére lesz (akár Aureliano Bàvalószínű a 2. Összecserélte egymást) - “Akárcsak Aureliano - Mintha körbe forogna a világàlázadás; halomra lőnek 3000 embert Macondo utcáin (de erről senki sem beszél)
--hatalmas esőzés: minden elpusztul; 2. Aureliano hazamegy Fernandához; ha az eső eláll, Ursula meg fog halni
- 2. Aureliano: felássa a kertet a kincsért, amit Ursula ásott el, nem találja, megrogyik a ház, 2. Jose Arcadio: - pergameneket tanulmányozza, torzonborz koszos alak lettàUrsula utolsó próbálkozása, hogy rendberakja a házat, aztán meghal (127év)àBuendia ház újra pusztulás
- zabigyerek tanul Melchiadestól - Aureliano - meg tudja fejteni a pergameneket, tanul, tudósokkal levelezik
Jósé Arcadiohazatér, nem lett pap, csak nagyvilági életet élt, felél mindent Macondoban isàmegtalálják Ursula aranyait, dáridó + fiúkat szereti, csődít maga köréàvízbe fullad, megfojtják
Aramanta Ursula hazatér (ki gyermeke?)àrendberakja a házat = Ursula
Férjével tér haza, nagyvilági pár, csak időszakosan jönnének, de A.U. ragaszkodik, hogy maradjanak. A férj, Gaston elmegy, Aramanta Ursula + Aureliano nagy szerelemàgyerek: disznófarkú lesz
A.U. elvérzik a szülésben, a gyereket hangyák eszik meg, ami A a patikába megyà pergamen mottója: “A nemzetség, első tagja fához van kötve, és hangyák falják fel az utódot”
- A megtudja származását: Renáta + gringo fia; Aramanta Ursula a nagynénjeàmi lesz az ő sorsa? - addigra nagy szélvihar kerekedik, elsöpri a várost

Julio Cortázar E.Ph.K 1984/2-3 320-323

- későn éro művész
- fordított út: fiatalon: letisztult esztétizáló művek; később: neoavantgárd szellemű, társadalmilag elkötelezett könyvek
- tanár, fordító
- 1951: Párizsàkiáll a győztes kubai forradalom mellett
- lati-amerikai emigráció vezéralakja
àelső könyvei: argentin negyvenesek (Borges) “spiritualista költészet)
à’50-es évek novellái: fantasztikus irodalom felé
à’60-as évek: Rayuela (Ugróiskola)**Világirodalmi siker (spanyol nyelvű Ulysess)
- versei: 2 kötet: Presencia (Jelenlét, 1938) szonettciklus; pameos y meopas 1971 - ‘50-es évek termése; költészete nem jelentős
- novellái: drámai eszköztár + építkezés használata. Kötetek: Bestiárium(1951), A játék vége (1956), Titkos fegyverek (1959), Minden tűz: tűz (1966), Oktaéder (1974)
- téma: mindennapok világából emberi határhelyzetek
- változatos eszköztár: párhuzamos szerkesztésmód, objektív stílus, groteszk túlzás, játék, zenei formák átvétele
- további kisprózai művei: esszé, publicisztika, politikai irány, önismétlés: Dilimanók és fámák (1962), Un tal Lucas (1979, egypercesek), Valaki, aki épp erre jár
1959: Az üldözo c. kisregényàkülönböző nyelvi rétegek, tudatos + tudattalan világ jelenségei, zene és irodalom egymásbafonódása
1960: a nyertesek
- irodalomtudományi munkái: szürrealizmusról, modern regény + költészetről
- írásmuveinek vezérlő elvei: valóságfelfogása: szürrealista kitágított világkép; megismerés újromantikus definíciója - metafora; emberkép: egyéni belső alakulás fontossága
- Magyarul. Az üldözo; Nagyítás (novella válogatás); Fantomas vámpírok ellen; A nyertesek
Emberközpontú célokért küzdött

Mario Vargas Llosa: A város és a kutyák

- Lima: Leoncio Prado kadétiskola (perui megalázási rendszer). Faji és társadalmi előítéletekkel érkeznek a kadétok; kopaszra nyírják őket, korbács, verések; erőszak törvénye: a megalázott ember elembertelenedik
Alberto - előkelő limai negyedből származik, apja karrieristát akar belőleà megmenteni a család nevét, tiszteletben tartani a társadalom szokásait. Ugyanakkor apja csalja feleségét.
Jaguár - szegény, limai negyedből, megküzd az éeltért, szolidaritás
Jaguár ellopatja Cava-val a kémiadolgozat tételt. Cava (hegylakó)véletlenül betör egy ablakot
Alberto erkölcsi tanácsot kér a parancsnoktól: beteg

Alberto, a Poéta - rabszolga őrségen: ruhát, cipőfűzőt lopnak
àanyjával új helyre költözik (3. Sz. elbeszélés)àbarátkozni kezd környékbeli fiúkkal, fociznak
- tyúkot lopnak - megeszikß erőszakosak
Szamboa: nagyon sportos, precíz, de a fiúk ezt a hadnagyot szeretik a legjobban:
- üzletelnek a kémia feladatok megoldásaiért
- Kör: egybe szecskázás “ellen” alakult: Jaguártt nem tudták szecskáztatni (nagyon veszekedős)àellenállás: feloszlott, aztán Jaguár a klikkjének ezt a nevet
- valaki papírgalacsint Albertonak (kémiai képletek)àrabszolga bevallja, hogy ő rúgott (szombati kimenőjét olv.)
à1. Sz. elb:àhol járt iskolába, suli után találkozott a bátyja haverjával, Hignerosà”bevezeti” az életbeàátjár tanulni a szomszéd kislányhoz: Tere (a nagynéni neveli)
àAlbertóék időtöltései: foci, szakadékhoz jártak, moziba szombat délután
- évfolyamháborúk: kötélhúzás (4. Év győz - Albertoék), utána verekedés
àRicardo Arana (Rabszolga) kerüli új apját, nem szeret a családdal élniàcsaládi veszekedés: apja veri az anyját; r. bentlakásos iskolába kéri magát (3.sz.elb.)
àAlberto hazalátogat anyjához (egyedül él)--mindig csak csavarog, nincs vele
àteres a szomszédba jár fürdeniàmoziba megy szombat este
àAlberto: elmegy Teresahoz: Ricardo A. üzenetet küldöttàbüntetés miatt nem tud jönniàelmennek ketten moziba, újra meghívja moziba
- Aranylábú: limai kurva, az egész szakasz hozzá jár: Alberto csak hallomásból, most elmegy ő is, de szeretkezés nem történikàAlberto nem megy
- kimenő megvonás, amíg nem derül ki, ki lopta el a kémiadolgozatot
à1. Sz. elb: Tere után jár: az iskolából kíséri haza
- Paulino kocsmája az iskolábanànagy bűntanya
àtegnapi verés után békíti anya a fiát
- Rabszolga Albertót kérdezgeti Tereről, Alberto ismerkedései lányokkal, Rabszolga-Alberto barátok
àrabszolga: azért adták katonai iskolába, hogy embert faragjanak belőle; kihallgatás: beköpi Lava-t
- Alberto, a Poéta: pornográf elbeszéléseket é leveleket ír társainak pénzért
àkimenő vissza; Cava fogdában;rabszolga: anyja nagyon betegàkiment a városba
- Alberto “körbemegy”à el gyorsan Terehez: elmondja, hogy Arana szerelmes bele és ő is és féltékeny
à 1. Sz. elb: Tere: ruhái, dolgai: fehér cipő, amit krétával tisztítß vesz neki egy doboz krétát
àAlberto a haverokkal bulißtáncolni tanítják
àterepgyakorlat: 3 vonal: meglövik Rabszolgát gyakorlat közben, “Baleset”
2. Rész
“Voltam húszéves. Énnekem senki se mondja, hogy ez a legszebb kor.”(Paul Nizan)
àBoa “megszelídíti” a szakasz kóbor kutyáját, “Éhenkórászt”
- Albertot nem engedik meglátogatni rabszolgát
à1. Sz. elb: süteményt vesz Terenek, ketten eszik meg, Hignorastól kap rá pénzt
- Alberto - R. apja: idegösszeroppanásß feleség őt hibáztatja
àR-t bentlakásos iskolába adjákàaz apa dönt, anya + R kuss: L.P “reklám”
- Cavat kicsapják, de előtte az iskola előtt megszégyenítik (Jaguárß1. Sz. elb)
àAlbertot egy esti buli után várják otthon a bizonyítványával àLeoncio Prado “holnaptól tanulás”
àAlberto - r. apja: baleset: véletlenül elsült a fegyveróRabszolga volt a hibásàhír:Rabszolga meghalt
à1. Sz. elb: szülinapján menjen el keresztapjáéhoz “ajándékpénzért”àsemmi, Teretől ajándékot kap
- Gomboa felelőssége a belesetért
à1. Sz. elbeszélő: Higneras beavatja az alvilági életbe: lopások, betörések
Szakasz virrasztani akar R mellett - ‘A Poéta sír’
- Boa: eltöri a kutya egy lábátàsánta, késő bánatàészreveszi Poéta nagy bánatát
- Teresa háttere: részeges anya + apa à a kislányt a nagynéninél hagyják
Alberto Teresánál, náluk ebédel, kínos szituáció, nem mondja el, mi bántja
à1. Sz. elb: egy lopás
àAlberto sok tépelődés után felhívja otthon Gamboát, elmegy hozzá, elmondja a feltételezést. Jaguár gyilkos, A Kör, “bűnös élet”: lopás, pia, cigi, kártya, kiszökések
Boa: Jaguárt Gamboa “őrizetbe” veszi, Alberto is becsukvaà el a kapitányhoz: kitálalómegzsarolják pornográf írásaival-> kussolni kell
à1. Sz. elb: Teresa strandolni, fiúkkal beszélgetàmindenkit elver, féltékenységébe
àrazzia: mindenkinél kapnak valamitàa szakasz Jaguárra gyanakszik, ő köphetett bosszúból
- gamboa-Jaguár: tagad, Gamboa ragaszkodik az igazsághozàmegírja  jelentést, felettesei ellenkeznek
à1, sz, elb: rajtakapják a rablástàárokban alszik, majd eltűnik, 2 év múlva vissza, anyja már halott
- Jaguár-Alberto: összeverekednek a cellában
- vád visszavonva, verekedés nyomai balesetnek álcázva
à2 év után vissza, keresztszülők, ott cseléd, keresztanya szeretőjeàrendes embert belőle: katonaiskola
- Alb-Jaguár: bocsánatot kér, hogy Jaguárt szándékos gyilkosság vádjával gyanúsította
- háló: Jaguárt lespiclizik, verekedés, de Jaguár nem mártja be Albertot: kiközösítik
- gamboa el a kadétiskolábólàtúl jó
- Boa kiáll Jaguár mellett, de senki barátságát nem fogadja, Alberto bevallaná tettét, Jaguár barátja akar lenni
Utóhang
- Gamboa el - iskolán kívül Jaguárral, levél: bevallja gyilkosságátàMiért?
1. Dühíti társai hálátlansága, akikért mindent megtett
2. Nem köpi be Albertot, mert ő  barátját bosszulta meg
3. Gamboát is kicsinálták miatta
- Gamboa a levelet összetépi, Jaguárt visszaküldi
- Alberto-mArcella: volt Lorcsanál, megnézte vetélytársát, Alberto Amerikába mérnöknek készül

  1. Jaguár “megjavult”: ügynökségen dolgozikàújra megkereste Terét, (Tere azért ment el, mert látta Albertot más lánnyal, őt többet nem keresteàapáca akart lenni) feleségül vette (mindezt a frissen szabadult Hignerasnak meséli: barát, aki nem köpött)

Paul Celan

- új osztrák líra háború utáni kezdőkörében
- háború + fasizmusélmények látomásosan feszült drámaisága
- szimbolizmus + avantgárd
- látomásos versszövet képi absztrakciói az ellentét metaforára épülnekßhaláltáborok közele, a túlélők-halottak párbeszéd. Halálfúga
- lét-élmény fájdalmas idegensége
- a képi kifordítottságon túl a kristályváz formasorosságára fogott látomás elhallgató technikája - a “nyelvrács” szűrt + redukált közlési szerkezete
- sokszólamú kép + gondolattársítás
- motívumtársítás technikája
- zsidó-miszticista, kabbalisztikus motívumkör - hermetikus költői sejtetés + invokáció alkalmazott eleme
- szürrealizmus
- hölderlini örökség
- Bukovinából került Ausztriába - romániai eredete, mikor a munkaszolgálat elől Bukarestbe. Román versei - a Keleten felszabadult szellemi pezsgésben, sokoldalú nyelvi kapcsolat teremtésben. Bukovinai versei - a szűkebb hazából elkerült pályatársak sorsának élményközösségében.

Lator László: Paul Celan

- német líra világszerte legjelentősebb képviselője
- vélt gyökerek:
- Novalis: sötét szakadékok felé hullámzó hangulatok, romantikus mámoros halálköltészet
- Kafka: szorongásos lidérclátomásai
- Georg Büchner: groteszkre, abszurdra is érzékeny tragikus
- Mallarme: végletesen zárt tiszta költészet
- René Char: komor, nehezen hozzáférhető, az elhallgatásból is költői anyagot formáló
- Henri Michaux: pokolian, tragikusan, vag yemelkedetten humoros
- Hölderlin (főleg pályája elején): áhitatos, átszellemült, bomlott viziókat, klasszikus formaroncsokat sodró himnuszok
- Georg Trakl: első világháború közegében kiteljesedő, tébolyba hanyatló, személyes és közös bűntudattal, fájdalommal sajgó megváltásra szomjazó, enyészetes színpompájú költészet
- Jeszenyin: a táj, a világ titkos üzeneteire fogékony, tárgyakat, embert, helyzeteket sejtelmes derengésbe oldja
- Mandelstam: a történelem, a személyes és közös sors pusztító  és tisztító feszültségeit, gyötrelmeit és reményeit sokrétegű, kristályfényű versekbe sűríti
utóbbi két orosszal való rokonság: messianisztikus hevület
- szenvedélyes szótárolvasó volt, szerette új áramkörökbe kötni az “elidegenült szavakat”
- költészetének célzata kétirányú: emlékezni és felejteni: az életösztön emlékezni, az erkölcs felejteni kényszerít (világháború, zsidó sors, romániai munkatábor, édesanyja Auschwitzban halt meg)
- első versei az álom természete, nem-tudatos rendje szerint szerveződő képsorok; olykor középkorias, legendás, biblikus alakzatokba rendeződnek, a történelmi félmúlt tapasztalatai csapódnak ki bennük. A fájdalom, a keserűség, a szorongás, a gyász nem mindig vallnak eredetükről, egy sejtelmesen redőző szövet dekoratív szálai között kanyarognak, bujkálnak.
Halálfúga – zeneien szerkesztett, ismétlődő, átrendeződő motívumok, komor, baljósan villogó képeket sodró, súlyos lüktetéssel, írásjelek nélkül áradó jeremiád. àélményanyaga majdnem minden versben megjelenik.
Fehér és könnyű – egy tengerparti szerelem leírása. “fényjátékkal, porló habbal” áradó tenger és a salaktalan, zavartalan szerelem hangulata egyszerre. Szerelmi költészete is megváltáskeresés. E versben a felejtés, az oldódás dallama elnyomja a fájdalomét, a gyászét. “homlokszakadékpart” – a homlok hirtelen a szakadékra emlékezik, de a szakadékra máris récsúszik a menedék, a part
Hóágy – a hóágyban fekvő pár képe csak egyetlen kockája a lidérces képsornak. Az álom, vagy  alázas képzelet közegében játszódik. Réteges a vers (mint Celan versei általában), a tartalmak, jelentések egymásra csúsznak, átütnek egymáson.
- élete vége felé a megválthatatlanság tudata erősödött benne. Lírája utolsó színterei borzongató, kopár, világvégi tájak, egyszerre árasztják a dermesztő határtalanság és az egyre szűkülő tér hangulatát. Egyre szűkszavúbb.