A rekreáció területi felosztása:

 • Pihenés.
 • Kreatív rekreáció.
 • Fizikai rekreáció.
 • Sport rekreáció

Ezen területek megfelelő arányú alkalmazása nagyon fontos.

Befolyásolhatják:

 • Igények
 • Helyi szokások
 • Lehetőségek
 • A foglalkozásokon résztvevők kora, neme, érdeklődési köre stb..

Néhány sportpszichológiai összetevő:

 • Az aktív mozgást a siker vagy a sikertelenség érzése kísérheti.
 • A sportrekreációs foglalkozásokon résztvevőknek a mozgásanyag elsajátításában sikereket kell elérniük. A kudarc emlékképe hosszú ideig kísért és bénítólag hathat.
 • A jó sportanimátor a mozgástanulás folyamatában biztosítja a mozogni vágyók sikereit, elvezeti őket a siker élményéhez. (Vannak olyan emberek, akiket a siker elérése, míg másokat a kudarc elkerülése motivál legtöbb tevékenységükben.)
 • A siker mindig megfelelő erőfeszítések eredményeképpen történjen.
 • A jól végzett munka megelégedettséggel, önbizalommal tölti el a sportolni vágyókat, amely ezután további testmozgásra készteti őket.

Mitől függ a mozgástanulás népszerűsége?

 • Sokszor nagyrészt attól függ, hogy sikerül-e a megfelelő optimális nehézségi fokot megválasztani, amely maximális megelégedettséghez vezethet.
 • A nehéz, de az ember erejéhez mért feladatok ösztönöznek, változást, fejlődést vonnak maguk után.
 • Adekvát követelményválasztást úgy lehet elérni, ha az animátor a munka megkezdése előtt megismeri ezen emberek tulajdonságait, szokásait, igényeit (beszélgetés, kérdőívezés, feladatok megoldása stáb.). Az ő szemszögükből vizsgálva kell kialakítania tanácsait, illetve a programokat.

Fejlődéslélektan:

 • A személyiségfejlődést meghatározó tényezők
  • Külső tényezők rendszere (egyént körülvevő környezet)
  • Belső tényezők rendszere (öröklött adottságok, s az erre épülő szerzett tulajdonságok, melyek meghatározzák a mindenkori aktuális állapotot)
  • Az egyén aktív tevékenysége (ez a feltétele a külső és belső tulajdonságokra épülő személyiségfejlődésnek)

Az animátor tevékenységének pedagógiai sikere attól függ, hogy mennyire ismeri a rábízottak egyéni és életkori sajátosságait

Sportoktatás elmélet:

Edző és sportoló közös tevékenységének ismerete, amely tudatos és tervezett pedagógiai tevékenység. Az edző részéről tanítási, a sportoló oldaláról tanulási folyamat, amely egymással kölcsönhatásban aktív tevékenységként jelentkezik.

 • A sportoktatás elméletének
  • Tárgya: oktatási és képzési folyamatok törvényszerűségeinek feltárása
  • Feladata: megfogalmazza a sportoktatás és képzés formáját, tartalmát
  • A következő sportolással kapcsolatos ismereteket kell átadni:
   • Elméleti, Fizikai, Technikai, Taktikai, Versenyzési tapasztalatok, Jártasságok, Készségek és sajátos személyiségjegyek
 • Sportélettan:
  • amely ismeri a rendszeres és alkalmi terhelések élettani vonatkozásait
 • Biometeorológia:
  • Amely a környezeti tényezők közül az éghajlati elemek módosulásából fakadó vegetatív idegrendszeri változásokat ismeri
 • Stb.

Vezetési stílusok:

 • Amerikai kísérlet 5-5 tagú csoportokkal:
 1. Parancsuralmi (engedelmességen alapuló)
 2. Demokratikus (belátáson alapuló)
 3. Szabadjára engedő (anarchikus)
A kérdés, hogyan hat a vezetés a
  1. -    teljesítményre,
  2. -    az egymással való kapcsolatra,
  3. -    a közösségi életre.
 • Az autokrata vezetőre az a jellemző, hogy a döntéshozatal teljes mértékben az ő kezében van.
 • A munkatársai igénybevétele, segítsége nélkül mindenben egyedül dönt. 
 • Ilyen vezetőnél kizárólagosan vertikális kommunikáció létezik, elvárja, hogy a munkatársak azt tegyék és úgy, ahogy azt ő meghatározza.

Ennek eredménye nemritkán a fagyos, alkotószellemet fékező légkör

 • A demokratikus vezető a csoport minden tagját igyekszik bevonni a döntéshozatalba.
 • Kikéri a csoporttagok véleményét, konzultál velük, de a csoporttagok egymás között is kommunikálnak.
 • A demokratikus vezető tudatosan építi a csoportszellemet, ösztönzi a csoportmunkát és a közös, objektív értékelést részesíti előnyben.
 • Az ilyen vezetői stílus pozitív, alkotó légkört eredményez.
 • A laissez faire stílusú vezető minden vonatkozásban teret enged a csoport tagjainak.
 • Formálisan, passzívan jelen van a csoportban, de átengedi a vezetői szerepeket a munkatársainak.

Leginkább ezt a stílust negatívan jellemzik, ráhagyó jelzővel illetik

Eredmény:

 1. Beletörődés (eredményesség szempontjából a legjobb)
 2. Belátással jellemezhető légkör (hosszú távú eredményesség szempontjából a legjobb),
 3. Anarchia.

A jó animátor tulajdonságai:

 • A szakma iránti hatékony érdeklődés
 • A sportolni vágyó iránti őszinte figyelem
 • Hivatásszeretet
 • Hiteles életcélok és értékrendszer
 • Személyes példamutatás
 • Reális önértékelés + hit saját munkájában
 • Következetesség
 • Önfegyelem (a „tanítványokkal” szembeni magatartásban)
 • Igazságérzet
 • Kitartás
 • Alkalmazkodó képesség

Milyen ismeretekkel rendelkezik a jó sportanimátor?

 • Sportrekreációs ismeretek (célja, feladata, eszköz és célrendszer…).
 • A nemeknek, koroknak megfelelő anatómiai, edzéselméleti, pedagógiai, pszichológiai alapismeretek.
 • A kliensek aktuális egészségi és fittségi állapota, sporthoz kapcsolódó múltjuk és jelenük.
 • A sportrekreációs mozgásformák közül néhányat készség szinten elsajátított (bemutatja, együtt végzi a sportolni vágyókkal, vezeti a foglalkozást), a többiből sportági alapismeretei vannak (tudja ajánlani, megszervezi, levezeti).
 • Tisztában legyen a helyi lehetőségekkel, illetve az esetlegesen megváltozó körülményekhez alkalmazkodni tudjon.
 • Rendelkezzen megfelelő számú és minőségű eszközökkel.
 • Példamutató, hiteles megjelenés.
 • Ismereteinek átadása a befogadó színvonalához alakítva.