A betegek jogai a következők:

 1. az egészségügyi ellátáshoz való jog;
 2. az emberi méltósághoz való jog;
 3. a kapcsolattartás joga;
 4. az intézmény elhagyásának joga;
 5. a tájékoztatáshoz való jog;
 6. az önrendelkezéshez való jog;
 7. az ellátás visszautasításának joga;
 8. az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga;
 9. az orvosí titoktartáshoz való jog;
 10. az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga;

A betegjogi képviselő a betegek - az egészségügyi törvényben meghatározott - jogainak védelmét látja el, valamint feladatuk az is, hogy segítség őket jogaik megismerésében és érvényesítésében.

A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában:

 • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
 • segít a betegnek panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
 • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra illetékes hatóságnál és képviseli a beteget,
 • rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról, illetve a betegjogok érvényesüléséről az egészségügyi szolgáltatónál.

A betegjogi képviselő egyedi ügyekben kizárólag a betegtől kapott meghatalmazás keretei között járhat el, valamint köteles a betegre vonatkozó orvosi titkot megtartani, és a beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni. Függetlenségét az garantálja, hogy nem állhat munkavégzésre irányuló jogviszonyban azzal az egészségügyi szolgáltatóval, amely az általa képviselendő betegek részére egészségügyi szolgáltatást nyújt.

Különös figyelmet fordítanak az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk , illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos panaszokra.

Minden egészségügyi intézményben működik ugynevezett betegjogi képviselő. A betegjogi képviselők tevékenységét az egészségügyről szóló 1997 évi törvény szabályozza  Akihez meghatározott fogadóórájában fordulhatnak a betegek.