• Antropológia térképek
 • Népességi (demográfiai térképek)
 • Szociális tagozódás térképei
 • Etnográfiai térképek
 • Nyelv- és névtudományi térképek
 • Közigazgatási térképek
 • Településtérképek
 • Jog,- gazdaság- és politikai történeti térképek
 • Politikai térképek
 • Jogi-, közigazgatási és katonai térképek

Antropológiai térképek:

 • Fizikai antropológia:
 • vércsoportok térképei
 • rasszok térképei
 • örökölt ismertetőjegyek térképei
 • Kulturális antropológa:
 • kultúra
 • művelődéstörténet
 • régészet
 • szociológia
 • néprajz
 • nyelvészet

Ábrázolási módok:

 • Felületi módszer
 • Jelmódszer

Népességi (demográfiai) térképek:

Nagyon nagy változatosságot mutató térképek, gyakorlatilag bármilyen térmára készíthető ilyen térkép. Esetenként nehéz az elhatárolás a szociális és népességi térképek között.

 • a népesség megoszlása nem, kor és gazdasági aktivitás szerint
 • a népesség területi eloszlása
 • népsűrűség
 • korcsoportok térképei
 • népességmozgás (népességvándorlás, belső vándorlás, migráció)
 • természetes szaporodás
 • évleszületések aránya
 • halálozási arány
 • foglalkozás szerint megoszlás
 • keresők- nem keresők aránya
 • kisebbségek térképei
 • nemzetiségek térképei

Ábrázolási módok:

 • kartogram (csoportképzés)
 • kartodiagram (jelnagyság)
 • jelmódszer
 • pontmódszer
 • vektormódszer

Az adatokat legnagyobb részben a népszámlálások szolgáltatják. Előfordulhatnak a rendszeres állami népszámlálásokat megelőző időkből származó felmérések is, de ezek ritkák és hiányosak. Inkább ritkaságok.

Nemzetközi szervezetek felmérései

Regionális felmérések, szak-felmérések

A térképek használhatósága nagy mértékben függ a statisztikai adatfelvétel minőségétől, részletességétől!

 

A vonatkozási felület lehet:

 • ország
 • szövetségi állam
 • tartomány
 • megye
 • kistérség
 • ...

Minél kisebb a felület, annál pontosabb a felmérés és az ábrázolás!!

Kartogram (koroplét) térképek

Kiemelkedő szerep van a népességi térképek körében, népsűrűségi térképek: korlátozott számú csoport képezhető, ezért fontos ezek kialakítása. Ebben segít a szóródás vizsgálata, vagy az átlagtól való eltérés.

Készítettek úgy térképet, hogy a pontszórás térképre négyzetrácsot helyeztek és ez egyes hálószemekbe eső pontok számát sorolták kategóriákba.

Ezen kívül: pontszórás, jelek, diagramok alkalmazható.

Néhány fontos megjegyzés az egyes térképekhez:

a migrációs térképek több féle mutató alapján lehet készíteni, pl. az adott területen az ott születettek és máshol születettek aránya,

Az el- és odavándorlás lehet abszolút szám és területre vonatkoztatott szám

Tengerentúli bevándorlás (USA)

Fontos az összehasonlítandó időpont gondos megválasztása, pl. az adminisztratív változások figyelembe vétele.

A vándorlás lehet: nomád népeknél

 • időszakos munkavállalás
 • napi ingázás

A népesség növekedés ered a természetes szaporodásból és a bevándorlásból. A dinamikája térben és időben igen változó lehet. A tendenciák ismerete nagyon fontos a tervezés szempontjából.

 

Etnikai térképek (sok esetben kvantitatív)

Az etnikai megkülönböztetést sokszor antropológiai alapon végzik (pigmentáció, hajforma, biometriai mutatók).

A világ egyes részein, ahol a különböző embercsoportok évszázadok óta élnek együtt, igen nehéz ilyeneket készíteni. Ráadásul sok esetben a statisztikák sem tüntetik fel.

Főleg felületi módszert alkalmaznak, de nagyon fontos a különböző felületi színek/kitöltések súlyának figyelembe vétele.

Nemzetiségek térképei

Mivel a téma fontos politikai kérdés lehet, sokszor a legerősebb etnikum elvárásainak felel meg.

Bonyolítja a helyzetet, hogy az egyes országokban más és más a nemzetiségek meghatározásának kritériumai.

A pártatlan kép kialakítása igen nehéz!!

Városi és falusi népesség térképei

Nagyon nehéz ábrázolni a városi népességet, mert igen nagy lehet a népesség koncentrációja ) pl. megalopolisz – óriásfalvak), de ez egy településen belül is gondot jelenthet !!

A másik probléma: mit nevezünk városnak és mit falunak? Főleg, ha több országról készítünk térképet.

 • Szociális tagozódás térképei
 • Háztartások térképei
 • Kulturális térképek
 • Egészségügy
 • Oktatás

Háztartások térképei

 • a családtagok társadalmi helyzete
 • életkörülmények
 • gyermekek száma
 • eltartottak aránya
 • népesség szociális összetétele
 • foglalkozási szerkezet
 • aktív-nem aktív népesség aránya
 • munkanélküliség
 • lakások térképei ( nagyság, tulajdonjog, építés éve, szobaszám, közműellátottság, lakóterületre jutó lakosok száma)
 • a települések ellátottsága alapfokú intézményekkel
 • hajléktalanok
 • felekezeti térképek
 • állampolgársági térképek

Kulturális térképek

 • színházak, művelődési házak
 • mozik
 • könyvtárak

Oktatásügyi / tudomány térképek

 • analfabétizmus
 • óvodai ellátottság
 • alapfokú oktatási intézménnyel való ellátottság
 • középfokú oktatási intézménnyel való ellátottság
 • felsőfokú intézménnyel való ellátottság
 • tudományos intézetek
 • tanintézmények megközelítése
 • iskolafajták
 • a tanintézmények ellátottsága
 • kulturális tevékenység

Egészségügyi térképek

 • alapellátás
 • járó-beteg ellátás
 • fekvőbeteg ellátás
 • mentőszolgálat
 • speciális ellátás (pl. műveseállomás)
 • a lakosság egészségi állapota (tbc, szív- és érrendszeri megbetegedések, daganatos betegségek, elme- és idegbetegek)
 • születéskor várható élettartam

Etnográfiai térképek

Népek elterjedésének térképei

Nemzetiségek

Kisebbségek

Néprajzi térképek: néprajzi tájak

 • tárgyi emlékek
 • szokások
 • szellemi javak
 • (hagyományok)

Leggyakoribb ábrázolási mód a felületi módszer (színek felületi jelek, megírások), jelek, kartogramok, esetleg diagramok.

Nyelv- és névtudományi térképek

Nyelvek, nyelvjárások térképei

Izofón (hanghatár) térképek

Személy- és családnevek elterjedése

Igazgatási térképek

Közigazgatási határok

Közigazgatási ágak térképei (bányahatóságok, közlekedési igazgatóságok, erdészeti hatóságok)

Egyházmegyei beosztás

Magántestületek

Kamarák

Pártok, választókerületek

Az ábrázolás vonalas jelekkel történik, fontos a hierarchia kialakítása. A vonatkozási felületeket ki lehet tölteni színnel, a tartalmat ki lehet egészíteni jelekkel ( pl. egyházmegyei központ, oktatási/kulturális objektumok).

Történelmi térképek

Nem a megszokott értelemben vett történelmi térképek, hanem:

 • archeológiai térképek ( őstörténeti)
 • településtörténeti térképek (pl. városrekonstrukció)
 • népesség- és szellemtörténeti térképek ( pl. művészettörténeti térképek, jelentős személyek születési helye)
 • jogtörténeti térképek
 • gazdaságtörténeti térképek
 • politikatörténeti térképek
 • politikai földrajz térképei( nemzetközi kapcsolatok térképei, nemzetközi szervezetek térképei, szövetségek térképei,..)

Településtérképek

Nem keverendő össze a várostérképekkel !

Méretarány !!

 • településhálózat
 • településtípusok
 • településnagyság
 • alaprajz-fejlődés (térképsorozat, vagy felületi színezés)
 • falusi települések
 • falutípus térképek
 • különleges település térképek (várak, kastélyok, kolostorok, kultikus helyek,..)
 • településhálózati szerepkör (minőség)
 • jogállás (minőség)
 • várossá nyilvánítás ideje
 • népesedési típusok
 • életkörülmények
 • külterületi-belterületi népesség
 • épületek térképei ( kor, funkció, építészet)
 • lakóterület sűrűsége
 • városi funkciók térképei
 • területfejlesztési térképek, beépítési térképek

Források:

 • térképek
 • légifényképek
 • levéltári dokumentumok
 • névtárak
 • címjegyzékek
 • földnyilvántartások