Földtudományi térképek

 • Földtani térképek (több térképtípus összefoglaló neve)
 • Geomorfológiai és morfometriai térképek
 • Geofizikai térképek
 • Meteorológiai és éghajlati térképek
 • Hidrológiai térképek
 • Talajtérképek
 • Növény- és állatföldrajzi térképek

Földtani térképek

A földtani térkép a kőzetek felszíni eloszlását mutatja.

Egyszerűsített formában tartalmazza

 • a topográfiai elemeket,
 • a talajt és a negyedidőszaki málladékot elhagyják (= fedetlen földtani térkép),
 • a jelkulcs tartalmazza a topográfiai és földtani tartalmat hordozó jeleket is.

A jelkulcs 1881 óta (Bolognai Világkongresszus) egységes !!!

Negyedidőszaknál idősebb képződmények esetében a színkulcs:

Negyedidőszaki képződményeknél:

 • Folyóvízi =halványkék(f)
 • Tavi =kék (l)
 • Mocsári =türkizkék (b)
 • Szélfújta =sárga (e)
 • Eluvium (helybenmaradt törmelék) = lila (el)
 • Lejtőüledék =sárgásbarna (d)
 • Proluvium (időszakos vízfolyások üledéke) = világoszöld (p)
 • Antropogén =világosszürke (a)
 • Összetett:
 • lb – tavi-mocsári
 • fe – folyóvízi-eolikus
 • fl – folyóvízi-tavi

A földtani index: flQh2m, feQp3h,

Főindex:

Alapkód:

 • Q - negyedkor
 • M – miocén

Jobb alsó index :

 • háromosztatú egységek: 1,2,3:
 • alsó-középső-felső; kora-közép-késő
 • kétosztatú egységek: 1,2: alsó-felső;
 • kora-késő

Kivételek előfordulnak!

Példák:

flQh2 m

Bal alsó index:

 • a - antropogén
 • b - mocsári
 • e - eolikus
 • f - fluviális (folyóvízi)
 • l - limnikus

Összetett genetikájú kőzettípusoknál:

 • lb - tavi-mocsári
 • fe - folyóvízi-eolikus
 • fl - folyóvízi –tavi

Példa:

Jobb felső index: valamennyi kornál

 • al = aleurit
 • a-l = agyagos-lösz
 • a,h,k = agyag, homok, kavics
 • a = agyag
 • l = lösz
 • h = homok
 • k = kavics
 • t = tőzeg
 • x = bauxit
 • m = mészkő
 • mm = mészmárga
 • d = dolomit

Negyedidőszaknál idősebb képződményeknél formáció alapú formáció (kisbetű) vagy FORMÁCIÓCSOPORT (nagybetű) kőzettani összetétel rendszer, ill. sorozat

 • tagozat( (kisbetű), vagy sorozat ill. tagolás vagy
 • rétegtan (kisbetű zárójelben) vagy emelet
 • KOMPLEXUM (nagybetű, bal felső sarok üres), vagy
 • genetika, fácies (kisbetű, ha van formációindex, akkor szögletes zárójelben)
 • csak indokolt esetben (metamorf fácies)

PÉLDA

Negyedidőszaknál idősebb képződményeknél:

 • nb T2
 • formáció (kisbetű, bal felső index)): Buchsteini formáció
 • tagozat (kisbetű, bal alsó index): Nemesvámosi tagozat

PÉLDA2

Negyedidőszaknál idősebb képződményeknél

 • p (n) K2
 • formáció (kisbetű, bal felső index): Pénzeskúti F.,
 • rétegtan (kisbetű, zárójelben, bal alsó index): Nánai R

Egyéb földtani térképek

 • Fedetlen
 • Ősföldtani
 • Rétegtani
 • Mélyföldtani
 • Tektonikai
 • Vulkanológiai
 • Készletszámítási
 • Mérnökgeológiai
 • Vízföldtani
 • Gazdaságföldtani

Fedetlen földtani térképek: bizonyos fedőréteg (pl. negyedkor) elhagyásával, vagy valamely megadott szintre vonatkoztatott síkmetszetben, vagy a felszín alatt adott mélységben tüntetik fel a földtani felépítést.

Ősföldtani: úgy mutatja be a földtani viszonyokat, mintha a földtörténeti múltban készültek volna.

Rétegtani térképek: az egyes rétegek elhelyezkedését mutatják lejtő, dőlés és csapás feltüntetésével.

Mélyföldtani térképek: rendszerint csak a pleisztocénnél idősebb képződményeket ábrázolja, az erőforrás kutatásokban van jelentősége.

Tektonikai térképek: gyűrődések, törésrendszerek, vetődések feltüntetése.

Vulkanológiai térképek

Készletszámítási térképek

Mérnökgeológiai térképek: Tartalmazzák:

 • a vízrajzi/vízföldtani jellemzőket (szakaszjelleg – betűvel),
 • állóvizek jellemzőit ( terület, átl. mélység, tengerszint feletti magasság),
 • dinamikai folyamatokat ( törés, vető, szinklinális, antiklinális – vonalas jellel),
 • mozgásveszélyes területeket,
 • földrengés epicentrumokat,
 • kőzetek, építőipari ásványi nyersanyagok lelőhelyeit

jellemzői:

 • Vízrajzi és vízföldtani jellemzők:

szakaszjelleg

állóvizek jellemzői

 • Dinamikai folyamatok:

törés, vető, feltolódás

mozgásveszélyes terület

földrengés-epicentrum

 • Építőipari ásványi nyersanyagok lelőhelyei és üzemei
 • Fontosabb kőzetek

Gazdaságföldtani térképek: A hasznosítható ásványi anyagok minőségét, kutatását, készletét és bányászati vonatkozásait szemléltetik.

Vízföldtani térképek:

 • Pannon-negyedidőszaki medencék
 • vízelvezető-képesség
 • rétegvíztárolók határai
 • hegyvidéken a rétegvíztároló kőzetek
 • karsztforrások

Geomorfológiai és morfometriai térképek

A Földfelszín egyes jelenségeit formacsoportokba foglalva ábrázolja.

A folyamat és a formakincs egyaránt leolvasható. Nagyon gazdag tartalommal bírnak.

 • Szerkezeti-morfológiai formák, domborzat (felületi színnel):

síkság

dombság

hegység

 • Eróziós szerkezeti formák ( barna, színnel, jellel)
 • Belső erők által létrehozott formák (piros jelek)
 • Külső erők által kialakított formák (zöld jelek)
 • Szél alakította formák (sárga jelek)
 • Karsztformák (fekete jelek)
 • Planációs, eróziós formák (barna jelek)
 • Antropogén formák - jelekkel
 • folyóvízi, tavi képződmények – kékes színnel
 • felszíni formák kora – betűvel
 • neogén vulkáni hegységek geomorfológiai szintjei – betűvel
 • tönkös felszín
 • folyók szakaszjellege
 • litográfia - felületi jel
 • lejtőüledék – felületi jel

Morfometriai térképek

 • Reliefenergia térkép
 • Lejtőkategória térkép
 • Lejtőkitettségi tékép
 • Fiziográfiai térkép

Geofizikai térképek

A geofizikai térképek a földmágnesség, a nehézségi erő jelenségek, a mélységi hőmérséklet, a szárazföldi- és tengerrengések eloszlását ábrázolják.

A legelterjedtebb ábrázolásmód az izovonal.

 • Földmágneses térképek:

izogón térképek: az egyenlő mágneses elhajlással bíró pontokat összekötő izovonal.

izoklin térképek: az egyenlő mágneses inklinációval bíró helyeket összekötő vonalak

 • Nehézségi erő (gravimetriai) térképek

izodinam térkép: az egyenlő térintenzitású helyeket összekötő vonal.

izogamma térkép: az egyenlő nehézségi eltéréssel rendelkező helyeket összekötő vonal.

 • Szeizmológiai (földrengés) térképek

izoszeiszta térkép: az egyenlő rengés-erősségű helyeket összekötő vonal.

 • Mélységi hőmérséklet térkép

Geoizoterma: az egyenlő, felszín alatti hőmérsékletű helyeket összekötő vonal.

Éghajlati és meteorológiai térképek

Az éghajlat [klíma] fogalma valamely hely vagy földrajzi táj hosszú távra jellemző időjárási viszonyait takarja.

A meteorológia az időjárási folyamatokkal és előrejelzésekkel foglalkozó tudományág.

Tudományos fogalomként az éghajlat vagy klíma az időjárási paraméterek együttes várható értékeit jelenti, amit statisztikai úton az ún. bázisidőszakra vonatkozó sokéves átlaggal becsülnek.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) jelenleg elfogadott hivatalos bázisidőszaka az 1960-1990-ig terjedő időintervallum.

Vetületük szögtartó, a hosszúsági körök legyenek egyenesek és folytonosak,

60o-on metsző sztereografikus vetület,

Leggyakoribb ábrázolási mód az izovonal, a diagram és a mozgásvonal.

Legfontosabb cél a dinamika bemutatása.

Az éghajlati elemek:

 • hőmérséklet,
 • légköri nedvesség,
 • csapadék,
 • felhőzet,
 • a szél iránya és erősége,
 • az elpárolgás,
 • a légköri elektromosság,
 • a levegő vegyi összetétele

Minthogy az időjárás még egyazon helyen is igen változó, az éghajlati viszonyok jellemzésére szokás a klimatikus elemek több évi átlagos értékeit meghatározni, melyek aztán az időjárás rendes és többnyire leggyakoribb állapotát képviselik.

 • Analitikus éghajlati térkép:

a kontinensek és földrajzi nagytájak éghajlati viszonyait ábrázolják az éghajlati elemek összetétele alapján.

 • Szintetikus éghajlati térképek:

a földi éghajlati rendszereket és a Föld éghajlatának területi különbségeit mutatja be a földrajzi helyzet, a domborzat és a légkörzések alapján.

Az időjárás: a légkör pillanatnyi állapota, vagy a légköri állapotok időben egymás utáni következésének sorozata.

Adott terület fölött a légkör viselkedését számos fizikai állapothatározóval tudjuk jellemezni, úgy, mint: hőmérséklet, légnyomás, víztartalom, mozgás stb.

A szinoptikus térkép: általában 3-6 óránként, azonos időpontra vonatkozó állapotot bemutató térkép.

Fenológiai térkép

A növények virágzásának egyenlő megjelenési idejét ábrázolják izovonallal.

A 10 napos időközökben szerkesztett térképek kiválóan szemléltetik a felmelegedés évszakos menetét az alacsonyabb szélességektől a nagyobbak felé, továbbá a domborzat hatását.

Hidrológiai térképek

Vízrajzi objektumok (folyó- és állóvizek, talajvíz, tengerek) fizikai tulajdonságait szemléltetik.

 • Folyóvizek térképei: a folyóhálózat, vízrendszerek, lefolyási viszonyok, vízhozamok stb. ábrázolása.
 • Tótérképek: vízjárás, vízösszetétel stb.
 • Talajvíztérképek: a felszín alatti vizek szintjét, vízminőségi jellemzőit, a rétegvíz- és karsztvíznyerési lehetőségeket mutatják.

Vízföldrajzi térkép

 • adatok: kis víz, közepes víz, az előfordulás időszaka,
 • vízmérce,
 • folyózási határ,
 • folyamkilométer,
 • csatorna,
 • vízválasztók,
 • szakaszjelleg,
 • fajlagos lefolyás.

Talajtérképek

 • A földfelszín legfelső, termő rétegének típusait és jellemzőit mutatják be. Legtöbbször a felületi módszert alkalmazzák.
 • Talajnem térképek: a talajtípusok vastagságát és az altalaj jellemzőit szemléltetik.
 • Talajtípus térképek: az egyes talajnemek (podzol, barnaföld, csernozjom, rendzina, terra rossa, laterit stb.) előfordulásait mutatja be.
 • Talajminőségi és talajbecslési térképek:A talajokat fajta és termékenység szerint tünteti fel.

Genetikai talajtérkép:

 • Fizikai talajféleségek (pl. homok, vályog stb.) jelekkel
 • Talajtípusok ( köves, földes, rendzina stb.) színnel
 • Minőségi kategóriák: igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge víztartó képesség,

Növény- és állatföldrajzi térképek

Növényföldrajzi térképek: a növények, növénytársulások és vegetációs formák térbeli eloszlását mutatják.

 • botanikai térképek (produktivitás, lelőhelytérképek, vegetációtörténeti térképek, növényökológiai térképek, növénybetegségek, növénykártevők térképei, invazid fajok)
 • Lelőhelytérképek, rendszertani egységek térképei, elterjedési területek térképei, állatbetegségek, állatvándorlási térképek
 • Biocönózis térképek: növények és állatok élettársulásának térképei
 • Hidrobiológia térképek
 • Tengerbiológia térképek