A táradalom kommunikatív szerkezetének elemzése háromféleképpen közelíthető meg:
1. Deskriptíven: annak leírásakor, hogy milyenek is pl a mai magyar viszonyok.
2. Normatívan: annak leírásakor, hogy milyeneknek is kellene lenniük ezeknek pl a mai Mo-on.
3.Konceptuálisan: amikor azt vizsgáljuk, hogy miféle eszközeink vannak az előző két leírás bármelyikének elvégzésére.

Az ágens helye a probléma kontextusában

Vannak olyan ágensek, amelyek individuálisak és személyesek és vannak nem individuálisak, illetőleg személytelenek, ezek egyaránt lehetnek humán, szubhumán vagy szuperhumán természetűek.
A problémafelismerő ágens illetve a probléma megoldó ágens terminus használata akkor jogos, ha azt jelzi, hogy az ágens felkészült a probléma felismerésére és megoldására.
Az ágens viszont vagy felismeri a problémát, vagy nem, vagy megoldja, vagy nem. A fel nem ismert problémát bizonyosan nem oldja meg.
Akkor képes a problémát felismerni egy potenciális ágens, ha meg van hozzá az a szükséges felkészültség, amellyel észreveheti, hogy jelen állapota és a jelenben kívánatos állapot közti különbség nagyobb egy bizonyos küszöbértéknél.
Probléma megoldásra akkor képes egy potenciális ágens, ha meg van hozzá az a szükséges felkészültség, amellyel a jelen állapota és a jelenben kívánatos állapota közti különbséget a küszöbérték alá képes szorítani.

Felkészültségek:
1.    Lokálisan érvényes felkészültségek
2.    Nem csak lokálisan érvényesek
3.    Vannak temporálisan korlátozott felkészültségek
4.    Vannak temporálisan nem korlátozottak
5.    Vannak amelyek csak bizonyos szoció kulturális környezetben érvényesek.


Az ágens számára szükséges releváns felkészültségeknek elérhetőnek kell lennie. Ez akkor valósul meg, ha akkor, amikor az ágensnek szüksége van rá, képes használni a szükséges felkészültséget a probléma megoldása érdekében.
Az ágens számára nem csak azok a felkészültségek érhetők el, amelyeket már korábbi probléma felismeréseiben illetve megoldásaiban már ténylegesen elért, hanem azokra a felkészültségekre is, amelyek az adott ágens számára elérhetővé válhatnak.
Azok a felkészültsége, amelyek a probléma megoldás egy adott esetében az ágens számára elérhetőek, a prioriak.
Mindazon felkészültségek helye az ágensben, amelyek képessé teszik az ágens a probléma elismerésére és megoldására, az ágens saját világában van. Az ágens saját világának taralmát azok a felkészültségek teszik ki, amelyek a probléma felismerésében és megoldásában szükséges felkészültségek. Ez a saját világ tartalmazhat azonban olyan felkészültségeket, amelyek ugyanazon témára vonatkoznak (közelebbről vélekedések), másrészt esetenként egymást kizáróak. Nyilvánvaló, hogy különböző típusú ágensek saját világai is különböznek.
Az ágens a probléma felismeréséhez és megoldásához szükséges felkészültségeket vagy eredendően birtokolja vagy elsajátítja, azaz szocializáció útján jut hozzá. Az ágens probléma felismerő és megoldó felkészültségét nem csak elsajátítással növelheti,  de azáltal is, hogy olyan más ágensekkel együttes probléma felismerésre és megoldásra vállalkozik, akiknek megvan az a felkészültsége, ami neki magának nincs.

Az individuális ágensről

Tagolatlan egységet jelent a probléma felismerés és megoldás szempontjából. Egyéni jelleget mutat (személyiség) vagy ilyet nem mutat (szerep). Mind a két esetben beszélhetünk saját világról. A személyiség esetében a mindenkori én mindennapi világa, az én számára releváns történések, az adott közösség common sense-hez tartozó felkészültségek.