Vannak olyan kommunikatív közösségek, amelyek az ágens típusok eredendő felkészültségére alapozva természetes közösségek. Vannak nem természetes közösségek is, vagyis olyan közösségek is, amelyek többlet felkészültségeit kommunikáción keresztül elérhetővé vált felkészültségek közösségén alapulnak.
A természetes közösségekben elérhető felkészültségek a természetes közösség tagjai számára eredendően adott felkészültségek aggregátumai.
A nem természetes közösségekben elérhető többlet felkészültség nem csak tudás karakterű.
Normalitás: ide tartoznak mindazon felkészültségek, amelyek alapján megállapítható, hogy egy adott helyzetben mi tekinthető normálisnak, természetesnek vagy éppen evidensnek.
A köz számára elérhető többlet felkészültség sem állandó, változik, dinamikája van.
Tematizáció: az a folyamat, amelyben egy téma kommunikálttá válik, miközben korábban nem volt az, tehát a tematizáció mindannak az összessége, ami részt vesz valamely téma megjelenítésében a kommunikáció valamely színterén.
A szocializációnak a nem természetes közösségekben különféle módjai vannak (színterei), pontosabban lehetnek, a szomszédosságon vagy az iskolán keresztül a piacig.
Lehetséges, hogy egy bizonyos felkészültség eleve olyan, ami csak a közösség egy része számára elérhető.
Ha a kommunikatív közösség korlátozza valamely tagjának vagy csoportjának felkészültségét, akkor korlátozott lesz a probléma felismerése, de legalább is a probléma megoldása.

Néhány kollektív ágens típusról

A család: létrejötte köthető a családvilág létrejöttéhez, megszűnése a  résztvevő ágensek kihátrálását involválja a családvilágból. Tagjai családtagok különböző szerepekben. Célja formálisan a házasság, illetőleg a családjogban valójában a célok informálisan vannak adva és a családtagok ön- és fajfenntartásának biztosítását jelenti. Saját világa a családvilág. Működés módja írott szabályok nélkül, de különböző családmodellek mentén különböző döntéshozatali módok szerint. Kompetens ágens az adott színtéren nincs csak véleményvezér van. Ágenciájának színtere a család probléma felismeréseinek színtere. Egyrészt stabil, másrészt instabil, változása a családban informálisan történik, és ritkán érvényesülnek jogszabályok. Változatai a tartós együttélés, nagycsalád.
A szomszédosság: egy individuális vagy kollektív ágens vonatkozásában jön létre, látszólag spontán és legfontosabb szervező elve a térbeli közelség. Megszűnik ha változnak a térbeli viszonyok. Tagjai individuális vagy kollektív ágensek akik az odaköltözéssel válnak a szomszédság részévé. Célja a kölcsönösségen alapuló ellenszolgáltatás nélküli segítség nyújtás. Saját világa közös íratlan emlékek, szokások. Működésének módja személyközi viszonyok által. Itt is csak véleményvezérek lehetnek. Ágenciájának színtere valamely helység, társadalom. Változatai: lakásszövetkezet, lakóközösség.
A szervezet: valamely individuális ágens kezdeményezésére és közreműködésével jön létre, ezt és megszüntetésének módját jogszabályok határozzák meg. Tagjai akiket az arra illetékes individuális ágensek elismernek, az eltávolítás módja szabályozott, van benne vezetői szerep. Célja lehet formális vagy informális. Saját világa az SZMSZ-ben van. Működésének módját jogszabály állapítja meg. Van kompetens ágens. Ágencíájának színtere az egyesület probléma felismeréseinek és megoldásainak színtere a társadalom valamely alrendszere. Fennállása stabil. Változatai az egyház, hivatal, intézmény, gazdasági szervezet, piaci szervezet, kamara.
Az egyesület: későbbi tagok egy részének kezdeményezésére jön létre, ezt és megszűntetését jogszabály határozza meg. Tagjai individuális ágensek. Céljai nagyon különbözőek lehetnek, formálisan vagy informálisak. Saját világa az egyesületi identitás, SZMSZ-ben szabályozott. Működés módját jogszabály állapítja meg. Van kompetenságens. Ágenciájának színtere az egyesület probléma felismeréseinek és megoldásainak színtere vagy maga a társadalom. Fennállása stabil. Változatai a civilszervezetek, egylet.
A helység: nem releváns, voltaképpen egy reguláris település folyamatosan van, már korábban is volt és nem számolunk azzal, hogy megszűnik. Tagjai rezídens  individuális ágensek, szervezetek, egyesületek, kerületek, van benne vezetői szerep. Saját világa hagyományok, írott és íratlan tudások alapján. Működés módja a közigazgatás. Van kompetens ágens. Ágenciájának színtere a társadalom ill. az állam. Változatai a város, kerület, község, megye, régió.
A nemzet: nem releváns, az adott nemzet létezett korábban és később is fog. Tagjai azok az individuális ágensek akik a nemzethez tartozónak tekintik magukat. Célja a résztvevő individuális ágensek sajátos identitásának biztosítása. Saját világa a nemzeti történelem, a nemzet önképe magáról, mások képe a nemzetről. Működés módja informális. Formálisan nincs kompetens ágens de informálisan van. Ágenciájának színtere a társadalom. Fennállása stabil. Változatai a nemzetiség, kisebbség.
Vélemény áramlat mint kollektív ágens: cselekvési diszpozícíó vagy döntési helyzet váltja ki létrejöttét és saját dinamikája mentén szűnik meg. Tagjai egy adott témában azonos vélemények lévő individuális és kollektív ágensek. Saját világa a véleményáramlat tartalma. Célja a sajátvilág meghatározása. Működés módja a cselekvésekben és döntésekben mutatkozik meg. Ágenciájának színtere a véleményáramlatban található probléma felismerések és megoldások hatásának színtere. Fennállása instabil mert nem intézményesedett.