A kommunikatív színterek térben és időben vannak valahol, illetőleg kiterjedtek, azaz megállapíthatók benne azok a térbeli és időbeli határok, amelyek között található egy színtér.
Ennek az elérhetőségi intervallumnak a kiterjedtsége igen különböző lehet.
Az elérhetőség mindig magába foglalja azt, hogy mely színtéren érhető el az adott szignifikáció. Vagyis lehet, hogy egy bizonyos színtéren elérhető, de egy mások nem.
Fizikai idő: az amit órával mérhetünk, minden esetben karakterizálja a színteret, és nem minden esetben relevánst.
Pszichikus idő: nem metrikus, vagyis nem lehet két időtartamot egyesíteni de azt lehet mondani, hogy az egyik időtartam sűrűbb mint a mások.
Szociális idő: a fiatal vagy az idős fogalma tartozik ide.
Mozgástér: a cselekvési lehetőségek, alternatív szervezeti megoldások és szimbolikus akciók együttese, amelyek kivitelezése az adott társadalmi környezetben konfliktusmentes,  vagy a lehető legkevesebb konfliktussal jár. Függ a konkrét társadalmi történelmi helyzettől. Befolyásolják a történelmi hagyományok, a szervezeti elitek elvárásai, továbbá a szerep készletek.
A mozgástér vizsgálatakor egy megkülönböztetés van a nyomásos (push) típusú tevékenységet elválasztja a szívásos (pull) típusú tevékenységtől.
Probléma: az ágens számára az a kritikus különbség ami az adott ágens valamely alkalommal való állapota egy számára kívánatos állapot között esetleg fennáll, amennyiben ezt az ágens felismeri.
A különbség azt jelenti, hogy a két állapot az ágens számára különbözőként kategorizálódik.
Kritikus: lehet ez a különbség olyan kicsi, ami még nem jelent problémát.
A probléma akkor megoldott, ha a különbség az adott esetben kritikusnak számító különbség alá esett, vagy megszűnt.
A probléma megoldás mindig csak konkrét lehet. A mozgásterek lehetséges határait különféle intézmények is meghatározzák.

A társadalmi kommunikáció néhány további sajátszerűségéről

Kommunikatív: mindaz a felkészültség, jelentés ( szignifikáció ) amely elérhető és legitimált. Lehet egyeztető, előhívó, hibaellenőrző funkciójú. Ezt lehet társadalmi méretű, de lehet individuum léptékű is. Értelmét az individuális ágensen közösséggé való integrálásában lehet látni
A részesedés (participáció) magába foglalhat olyan felkészültségeket, amelyek az ágens saját szerepére vagy a kommunikatívra vonatkoznak, és vannak amelyek a világra. Az ágens a kommunikatívnak mindig célt vagy értelmet tulajdonít.
Ahhoz, hogy a jelentéstulajdonítás (szignifikáció) egy ágens számára elérhető legyen, vagyis spektáció tárgya lehessen, először magának a szignifikánsnak kell elérhetőnek, prezentáltnak lennie.
A szignifikáns a kommunikatívnak az a metszete, amely az ágens számára elérhető.
A prezentálás a szignifikánsra vonatkozóan végrehajtott aktus, amelyet egy ágens, a prezentáló hajt végre. A spektátor és a prezentáló az ágens lehetséges szerepei.
A szignifikáció lehet alkalmi, szokásos és lehet valamilyen szignifikációs rendszerbe illeszkedő.
Az alkalmi szignifikációk individuális helyzetekből vagy eseti megegyezésekből merítik konstitutív alapjukat.
A szignifikációt nem csak konstitutív szabály alapozhat meg, de egy másik szignifikáció is.

Közélet

Azon tevékenységek és folyamatok összessége, amelyek magukba foglalják a közösség politikai, társadalmi életét, tevékenységét, életviszonyait.
Azon tevékenységek összessége, amelyek magukba foglalják a politikai, kormányzati, igazságszolgáltatási szervek közérdekű tevékenységét.
Azon tevékenységek összessége, amelyek magukba foglalják a közösség valamennyi közérdekű tevékenységét.

A közéleti kommunikáció színterei:
1. szervezet: egyház, gazdasági szervezet, hivatal, intézmény, kamara.
2. egyesület
3. helység
4. nemzet, nemzetiség, kisebbség
5. vélemény áramlat, az előző nyilvánosságok valamelyikében

A közélet ágensei: közszereplők.

A közigazgatás mint kommunikációs színtér
A kommunikációs színterek sajátos konglomerátuma. A közigazgatás színterei a közéleti kommunikáció színtereinek egy részét alkotják. Színterei a megyei közgyűlés, hivatal, önkormányzati képviselő testület. Az adott színtereken szerepük szerint individuális ágensek is vannak: polgármester, közgyűlés elnöke, jegyző, stb. Színtereit jogszabályok határozzák meg, ezek lehetnek helyi szabályok és rendeletek is.