A csoporttagoknak funkcionális kötelékkel kell rendelkezniük. A csoport emberek olyan együttese, amelyben a tagokat funkcionális kötelékek fűzik egybe. Közös értékekkel rendelkezik, különállási elv választja el más csoportoktól. Legalább 3 fő kell a csoporthoz.

Keletkezhetnek:

 • spontán: emberi kapcsolatok funkcionális kötelékké szerveződése
 • tudatosan: tudatossá válik, hogy egyedül nem képes a cél elérésére.
A csoport funkcionális egységet alkot egyrészt kifelé (funkciót lát el), és befelé (belső munkamegosztás révén).
Funkcionális egységen belüli struktúrák abból a célból fakadnak, amire a csoport létrejött akár spontán, akár tudatosan.
 • munkamegosztáson alapuló funkcionális kötelékrendszer: a csoport belső szerkezete a csoport alapstrukúrájára épül, meghatározza a csoport arculatát. A csoport alapstruktúrája a cél megváltozása folytán változik. Leglényegesebb a funkcionális struktúra, a munkamegosztási rendszer.
 • emocionális, érzelmi struktúra alapja a személyes kötődések rendszere. Lényegében az ellenszenv-rokonszenv kapcsolatokból áll. Moreno azt állította, hogy csoporton belül az emocionális struktúra a legfontosabb. Az érzelmi viszonyok alakulása más struktúrák jelenségeitől is függ, megállapítható a különböző struktúrák egymást kondicionáló, egymást befolyásoló hatása. Szociometria: maga az eljárás pl. ki mellé ülne?, közösségen belüli kapcsolatok kutatása; szociogram: az az ábra, amely a kutatás eredményét tükrözi
 • presztizs és hatalmi struktúra: a hatalmi pozícióban lévőknek  módjukban áll mások viselkedését szabályozni
 • makrostruktúra tükröződése: pl. életkor és nem szerinti tagozódása az osztály és réteg-hovatartozás csoporton belül
 • kommunikációs struktúra: információ továbbítás hálószerű elrendeződése

Státusz:

A makro- illetve mikrostruktúrában elfoglalt pozíció:
 • készen kapott: örökölt, pl. etnikumhoz való tartozás, családba való születés
 • szerzett: saját tevékenységével éri el.

Szerep:

Státuszhoz fűződő elvárások összessége
Szerep csoportosítása:
 • makrostruktúra viszonyai között elhelyezkedő szerep
 • mikrostrukturális ad hoc, szituáció szerep
Makrostruktúrán belül:
 • általános szerep: köze van A-nak nemcsak A-hoz és B-hez, hanem ahhoz is, hogy A és B és C között mi történhet; mindenkinek mindenkihez köze van
 • alapvető szerep: tartalmát egy-egy foglalkozáshoz való tartozás adja meg (pl. tanulási szerep, bírói szerep)
Mikrostrukturális szerepek: a csoportban elfoglalt pozíciókból következnek. Tartalmukat a környezetből kiinduló elvárások határozzák meg.
Ad hoc szerepek: egy-egy szituációból, az ott elvárt magatartásból következnek.